مقاله


کد مقاله : 13930414153241658(DOI : 10.7508/jstpi.2015.01.004)

عنوان مقاله : نقش مدیریت دانش در بهبود فعالیت¬های بازاریابی؛ مطالعه موردی شرکت¬های فعال در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی

نشریه شماره : 41 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 1544

فایل های مقاله : 526 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پیمان اخوان peyman_akv@yahoo.com استاد دکترا
2 مریم دهقانی dehghani.maria@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه دانش به عنوان يک فاکتور رقابتي کليدي در اقتصاد جهاني شمرده شده است. واحدهای بازاریابی در هر سازمان نیز یکی از مهمترین استفاده‌کنندگان دانش می‌باشند و عموماً بسیاری از بینش‌های مؤثر بازاریابی تحت ویژگی¬های مشتریان و الگوهای خرید آن¬ها پنهان شده است. از این¬رو توسعه سیستم‌های مدیریت دانش در کسب و کارها، می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری، تقویت خلاقیت، و هماهنگ شدن با تغییرات، کمک ¬کند. و موجب كسب مزيت رقابتي براي كسب و كارها و همچنين تدوين راهبرد‌هاي اثربخش بازاريابي شود. از این رو در این مقاله با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و استفاده از پرسشنامه نقش مدیریت دانش بر عوامل مؤثر در بازاریابی در شرکت¬های فعال در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی به صورت موشکافانه بررسی گردیده است، بررسی از طریق نمونه¬گیری تصادفی صورت گرفته است. تعداد نمونه مورد نظر از فرمول کوکران بدست آمده است که شامل 98 نفر می¬باشد. جهت تحلیل نقش داده‌ها بدلیل نرمال بودن متغیرها با توجه به تست کولموگوروف- اسمیرنوف از آزمون میانگین یک جامعه (t استیودنت) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مدیریت دانش بر اکثر عوامل مؤثر در بازاریابی تأثیرگذار می¬باشد. از این¬رو با توجه به افزایش روزافزون دانش موجود در سازمان‌ها، مدیران باید در کل سازمان بویژه در بخش بازاریابی به پیاده‌سازی مدیریت دانش بپردازند. البته نقش مدیریت دانش در عوامل بهبود سياست قيمت‌گذاري، استاندارد كردن پيشنهادات به بازار، توسعه مشترك محصول و راهبرد مشترك توسعه كسب و كار تأیید نگردیده است.