مقاله


کد مقاله : 139305131158191665

عنوان مقاله : تبیین مدل ساختاری تأثیر ویژگی‌های فناوری بر تجاری‌سازی فناوری از دیدگاه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مطالعه موردي پارک علم و فناوری گیلان

نشریه شماره : 38 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 2091

فایل های مقاله : 486 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد طالقانی m.taleghani454@yahoo.com دانشیار دکترا
2 مهرداد گودرزوند چگيني goodarzvand@iaurasht.ac.ir استاد دکترا
3 بهاره پورمرادی b_poormoradi@yahoo.com - -

چکیده مقاله

تجاری‌سازی فناوری‌ها نقش اساسی در افزایش رفاه جامعه دارد. توجه شرکت‌ها به ويژگي‌هاي ارائه يک محصول و خدمت نو به بازار، بسيار حائز اهميت است. یک فناوری باید ویژگی‌های مختلف و منحصر به فردی داشته باشد تا مورد پذیرش مشتری و مصرف کننده قرار گرفته و بازار مناسبی برای آن محصول یا خدمت به وجود آید. هدف اصلی این مقاله تبیین مدل ساختاری تأثیر ویژگی‌های فناوری بر تجاری‌سازی فناوری از دیدگاه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان است. پرسشنامه این پژوهش، بین 130 شرکت تحت پوشش پارک علم و فناوری گیلان توزیع شده است. با توجه به بازگشت 97 پرسشنامه ارزیابی نهایی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که اگر فناوری‌ها دارای ویژگی‌های نوآوری، عمومی بودن، سادگی و سازگاری باشند دارای سطح بازار مطلوب‌ترند و در نتیجه احتمال تجاری‌سازی فناوری بالا است. بر اساس یافته‌ها، بیشترین اثرگذاری بر تجاری‌سازی فناوری مربوط به متغیرهای سازگاری و سادگی بوده، متغیرهای نوآوری و عمومی بودن فناوری در درجات بعدی اهمیت قرار مي‌گيرند. با توجه به معنادار بودن مسیرهای علّی ویژگی‌های فناوری بر پتانسیل بازار و پتانسیل بازار بر تجاری‌سازی، می‌توان گفت که ویژگی‌های فناوری بر پتانسیل بازار به طور مستقیم تأثیر می‌گذارد ولی تأثیر ویژگی‌های فناوری بر تجاری‌سازی غیرمستقیم و به صورت واسطه‌ای صورت می‌گیرد.