مقاله


کد مقاله : 139305131611491675

عنوان مقاله : بررسي و تحلیل اثرات شهرک علم و فناوري اصفهان بر توسعه اقتصادي منطقه

نشریه شماره : 36 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 1209

فایل های مقاله : 970 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رمضانعلي شورمیج shormijdr@yahoo.com استادیار دکترا
2 مهسا اسدي عزيزآبادي asady_architect_1366@yahoo.com مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

تحقيقات گوناگون نقش شهرک‌ها و پارک‌هاي علم و فناوري را در توسعه منطقه‌اي مورد تاکيد قرار داده‌اند. هدف اين تحقيق بررسي مهمترين اثرات شهرک علم و فناوري اصفهان بر توسعه منطقه مي‌باشد. اين پژوهش از لحاظ پاراديم، كمي و از لحاظ هدف، كاربردي است و به روش همبستگي اجرا گرديده است. جامعه آماري تحقيق شرکت‌های عضو شهرک علم و فناوري اصفهان بوده که با استفاده از فرمول كوكران، 75 شرکت به عنوان حجم نمونه برآورد گرديد و با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي نمونه‌ها انتخاب شدند. ابزار اصلي تحقيق پرسشنامه بود كه روايي آن به وسيله پانل متخصصان و پايايي ابزار تحقيق با ضريب آلفاي كرونباخ احراز گرديد (85/0). نتايج نشان داد که مهمترين اثر شهرک، توسعه خدمات بازاريابي است و بهبود وضعيت اقتصادي شرکت‌ها، افزايش سطح خدمات‌رساني در منطقه از ديگر اثرات مطرح است. در دسته‌بندي اثرات شهرک بر توسعه منطقه‌اي از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد که پنج عامل 37/58 درصد از واريانس مربوط به اثرات شهرک را تبيين مي‌نمايد. اين اثرات شامل اثرات توليدي- بازاري (02/31 درصد)، اثرات سرمايه‌گذاري (49/7 درصد)، اثرات خدماتي (29/7 درصد)، اثرات آموزشي و مشاوره (11/7 درصد) و اثرات ارتباطي (35/5 درصد) مي‌باشد.