مقاله


کد مقاله : 139305131612551677

عنوان مقاله : تبیین روش‌هاي تأمين مالي طرح‌هاي کارآفرينانه مطالعه موردی تعاونگران استان مازندران

نشریه شماره : 36 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 1399

فایل های مقاله : 672 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسنعلی آقاجانی aghajani@umz.ac.ir دانشیار دکترا
2 محسن عباسقلی پور m_abasgholipour@yahoo.com - -
3 محدثه فهیمی راد mfahimi@yahoo.com - -

چکیده مقاله

كارآفريني موتور محرك توسعه و پيشرفت اقتصادي و ايجاد شغل و اصلاح اجتماع محسوب مي‌شود. كارآفريني فرايند اشتغال‌زایی و كسب سود از تركيب ارزشمند منابع می‌باشد. اصطلاح كارآفرين به كسي اطلاق مي‌شود كه متعهد شود مخاطره‌هاي يك فعاليت اقتصادي را سازما‌دهي، اداره و تقبل كند. كارآفرينان نقش مهمي در حركت چرخ‌هاي توسعه اقتصادي به عهده دارند و منشاء تحولات بزرگ در زمينه‌هاي صنعتي، توليدي و خدماتي در سطح سازمان‌ها محسوب می‌شوند. لذا يکي از مهمترین چالش‌هاي پیش روی کارآفرينان و یا شايد مهمترين مانع آنها براي راه‌اندازي و استمرار کسب ‌و کارشان، تأمین منابع مالی مورد نیاز است. هدف از اجراي تحقيق حاضر، مطالعه روش‌هاي چهارگانه تأمين مالي در طرح‌هاي کارآفرينانه استان مازندران مي‌باشد. جامعه آماري، 141 کارآفرین بوده‌اند که تعداد 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب، سپس با جمع‏آوري داده‏هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه‌ای با اجزاء استاندارد و ضريب پايايي 79%، به آزمون فرضيات چهار‌گانه پرداخته شده است. يافته‌ها نشان داده‌اند كه تمامي چهار روش تأمين مالي هر كدام با شدت و ضعف خاص خود مورد توجه كارآفرينان بوده‌اند. از اين نظر، روش سرمايه شخصي در اولويت اول و روش‌هاي استقراض، سهام و منابع داخلي در اولويت‌هاي بعدي بوده‌اند. به علاوه اينكه كارآفرينان مورد مطالعه، در مجموع آگاهي‌هاي كمتري از روش‌هاي مختلف و متنوع تأمين مالي دارند و تنها روش‌هايي را مورد توجه و تدقيق قرار داده‌اند كه در جامعه امروزين ما رايج و مصطلح بوده و همه به صورت عام مورد استفاده قرار مي‌دهند. در پايان نتيجه‌گيري شده كه لازم است نوآوري‌هايي در اين زمينه انجام شود و به ديگر روش‌هاي متنوع تأمين مالي نيز توجه شود.