مقاله


کد مقاله : 1393052512321711

عنوان مقاله : اهميت تعدد و تنوع منابع در موفقيت فرايند ايجاد شركت هاي زايشي پژوهشي

نشریه شماره : 32 فصل پاییز 1391

مشاهده شده : 1140

فایل های مقاله : 683 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مظاهر ضیایی mzziaei@yahoo.com - -

چکیده مقاله

اهميت ايجاد شركت‌هاي زايشي پژوهشي به عنوان ملموس‌ترين روش تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي به طور روزافزوني مورد تأكيد قرار گرفته است. اما اين روش پيچيده‌ترين روش تجاري نيز هست.‌ يكي از مهمترين جنبة‌ اين پيچيدگي تعدد و تنوع منابعي است كه در طول فرايند ايجاد اين شركت‌ها بايد در زمان و به ميزان مناسب در دسترس باشد تا اين فرايند به طور موفقيت‌آميزي به سرانجام برسد. هدف اين مقاله نشان دادن اين تعدد و تنوع منابع و اهميت نقش آن در سياستگذاري براي توسعه‌ موفقيت‌آميز اين نوع شركت‌ها و نگاهي كلي به شرايط ايران است. بنابراين مقاله با نگاهي كوتاه به شركت‌ها‌ي زايشي پژوهشي و مراحل ايجاد آن از ديدگاه "الگوي بازنوآوري" شروع مي‌شود سپس دو جنبة دانش و مالي اين فرايند بررسي و نشان داده مي‌شود که منابع مورد نياز براي انجام موفقيت‌آميز اين فرايند محدود به منابع مالي، آن هم در مراحل اوليه فرايند نيست بلکه منابع متنوعي در هريک از چهار بعد فني، مالي، نيروي انساني و اجتماعي مورد نياز است. وجود تيم‌هاي مشاوره‌اي با تجربه و دسترسي به شبکه‌هاي علمي،‌ فناوري، صنعتي و تجاري و متخصصان انتقال فناوري و تجاري‌سازي و مديريت شرکت‌هاي بالغ برخي از مهمترين اين منابع هستند. در نتيجه‌گيري تأكيد مي‌شود كه در ايران تنها برخي از مراحل اوليه مورد توجه بوده است و منابع مورد نياز براي مراحل مياني و نهايي اين فرايند كمتر مدنظر قرار گرفته‌اند.