مقاله


کد مقاله : 139305271156231720(DOI : 10.7508/jstpi.2015.04.004)

عنوان مقاله : ارزيابي وضعيت بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات از حيث مؤلفه‌هاي مديريت فناوري؛ مطالعه تطبیقی ایران با 35 کشور منتخب

نشریه شماره : 44 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 2169

فایل های مقاله : 457 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وحید ضرابی zarabi@ictrc.ac.ir مربی کارشناسی ارشد
2 بهرام صلواتی سرچشمه Bahram.Salavati@unimi.it مربی دکترا
3 ايمان محمدیان خراسانی iman.mohammadian@gmail.com مربی دکترا
4 معصومه مداح masoumeh.maddah@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلی این مقاله استفاده از مؤلفه‌های مدیریت فناوری برای تحلیل و ارزیابی وضعیت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این جهت با بهره‌گیری از یک مدل مفهومی که به همین منظور توسعه یافته است مجموعه شاخص‌های مربوط به مؤلفه‌های اصلی و پشتیبان فرایند مدیریت فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی و تدوین گردیده‌اند و سپس با استفاده از نظرات خبرگی از میان مجموعه شاخص‌های گردآوری شده، دسته‌ای از شاخص‌ها برای ارزیابی مدیریت فناوری در بخش موردنظر انتخاب و طبقه‌بندی شده و نهایتاً با استفاده از اطلاعات و آمار منابع بین‌المللی، وضعیت مدیریت فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با 35 کشور دنیا از حیث امور سياستگذاري، تسهیل نوآوری، تحقیق و توسعه، آموزش منابع انسانی، پشتیبانی مالی، ارتقای کارآفرینی، انتشار فناوری، عرضه فناوری مورد مقایسه قرار گرفته است.