مقاله


کد مقاله : 139305281122561748

عنوان مقاله : کارآفريني شرکتي شيوه‌اي براي تجاري‌سازي دستاوردهاي فناورانه سازمان‌هاي پژوهش و فناوري مستقل

نشریه شماره : 26 فصل بهار 1390

مشاهده شده : 1183

فایل های مقاله : 281 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا بندريان bandarianr@ripi.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

سازمان‌هاي پژوهش و فناوري مسئوليت پيشبرد توسعه فناوري و اجراي فرايند پيچيده تجاري‌سازي را براي آنها بر عهده دارند. فرايند تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي فناورانه در سازمان‌هاي پژوهش و فناوري فرايندي بسيار پرهزينه و سرمايه‌بر است و اغلب سازمان‌هاي پژوهش و فناوري به تنهايي از عهده اجراي آن برنمي‌آيند. از سوي ديگر صنايع به علت حضور در محيط رقابتي و براي بقا و رشد در اين فضا نيازمند محصولات و فناوري‌هاي نوين و برتر مي‌باشند كه ياري‌گر آنها در عرصه رقابت باشد. مزيت صنايع در فرايند تجاري‌سازي است، چرا كه آنها اغلب داراي منابع مالي و انساني فراواني مي‌باشند و اين دارايي‌ها امكان پذيرش ريسك‌هاي بزرگ را براي آنها فراهم مي‌كند. در اين ميان حلقه مفقوده، پيوند ميان سازمان‌هاي پژوهش و فناوري و صنايع بكارگيرنده فناوري است. يكي از راهكارهايي كه براي برطرف‌كردن اين مشكل و ايجاد حلقه مفقوده در برقراري پيوند سازمان‌هاي پژوهش و فناوري و صنايع وجود دارد بهره‌گيري از كارآفريني شركتي مي‌باشد. كارآفريني شركتي يكي از انواع كارآفريني است كه در آن، در درون شركت‌هاي موجود كارآفريني صورت مي‌گيرد. كارآفريني شركتي به دنبال معرفي محصولات جديد و نظام‌هاي سازماني نوين در چارچوب شركت مي‌باشد. كارآفريني شركتي پنج شيوه مختلف و متفاوت دارد و هر يك از شيوه‌هاي آن به گونه‌اي اين فرايند را اجرا مي‌كنند كه از ميان آنها كارآفريني تحصيلي و كارآفريني فرصتي بيشترين تناسب را براي تقويت رابطه همزيستي صنايع و سازمان‌هاي پژوهش و فناوري براي تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي فناورانه دارد.