مقاله


کد مقاله : 139305281124151751

عنوان مقاله : عوامل کاهنده اثر شلاقي و نقش کسب و کار الکترونيک بر آن در صنعت خودروي ايران

نشریه شماره : 26 فصل بهار 1390

مشاهده شده : 1138

فایل های مقاله : 753 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 لعیا الفت layaolfat@gmail.com دانشیار -
2 محسن شفیعی نیک آبادی mohsenshnaj@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

عدم اطمينان موجود پيرامون زنجيره تامين و اجزاء متعدد آن باعث تغيير پذيري تقاضا در طول زنجيره مي شود، به طوريکه با فاصله گرفتن از مشتري نهايي و تقاضاي واقعي، نوسان بيشتري در مقدار سفارشات ديده مي شود که اين امر مي تواند آثار سوئي در پي داشته باشد. اين پديده موسوم به اثر شلاقي است. عوامل متعددي در بروز اين مسئله نقش دارند که راهکارهايي براي مقابله با آنها ذکر شده اند. در اين مقاله پس از تعريف اثر شلاقي و آنچه که موجب بروز آن در زنجيره تامين مي شود، عوامل موثر در کاهش اين اثر بررسي و نظر کارشناسان صنعت خودرو در اين زمينه مورد مطالعه قرار مي گيرد. در نهايت با عنايت به قابليتهاي کسب و کار الکترونيک، نقش آن در مقابله با اين پديده بيان خواهد شد. اين مقاله از لحاظ هدف، کاربردي بوده و از ابزار پرسشنامه(با 26 سوال) براي تحليل هاي خود در استفاده کرده است. در اين مقاله با استفاده از آزمون ميانگين به بررسي هر يک از فرضيه ها پرداخته شده است و در نهايت براي بررسي يکسان بودن رتبه هاي عوامل کاهنده اثر شلاقي، از آزمون فريدمن استفاده شده است. جنبه نوآورانه تحقيق را مي توان در بررسي و شناسايي عوامل موثر در ايجاد اثر منفي اثر شلاقي و تاثير کسب و کار الکترونيک در کاهش اين اثر منفي دانست.