مقاله


کد مقاله : 139305281350211752

عنوان مقاله : شناسايي عوامل موثر بر انتقال تکنولوژي

نشریه شماره : 25 فصل زمستان 1389

مشاهده شده : 1450

فایل های مقاله : 216 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمود مهدی زاده mehdizadeh_managment@yahoo.com مدرس دکترا
2 هادی حیدری قره بلاغ hadyheidary@yahoo.com مدرس کارشناسی ارشد
3 یاسر میرزایی yasermirzayi@yahoo.com - کارشناسی

چکیده مقاله

موضوع تحقيق در رابطه با تکنولوژي و تحت عنوان شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر انتقال تکنولوژي مي باشد و هدف اين تحقيق آشنايي با عواملي که بر انتقال تکنولوژي در صنايع کشور موثر هستند مي باشد. بدين منظور به تعاريف تكنولوژي و فرايند انتقال تكنولوژي پرداخته شده است و موانع انتقال تكنولوژي در ايران و عوامل موفقيت انتقال تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در اين تحقيق از دو روش پيمايشي و تحليلي استفاده شده است و جمع آوري اطلاعات و داده ها از طريق مطالعات کتابخانه اي و بررسي پيشينه تحقيق مي باشد. با توجه به عوامل کليدي شناسايي شده در فرايند انتقال تکنولوژي با در نظر گرفتن کليه جنبه هاي مختلف موثر، يک الگو و مدل مناسب جهت عوامل موثر بر انتقال تکنولوژي در هشت عامل اصلي با عنوان هاي مديريت موثر و کارا، حمايت هاي موثر دولت، همکاريهاي نزديک بين مراکز تحقيقاتي و صنايع، توجه به فعاليتهاي تحقيق و توسعه ، قابليت خوب و ظرفيت جذب کشور گيرنده تکنولوژي ، دسترسي به بازار کافي ، تمايل و توانايي انتقال دهنده و گيرنده تکنولوژي و سياست توسعه صادرات پيشنهاد شده است. در ادامه تحقيق به استخراج زير عاملهاي هر يک از عامل اصلي پرداخته شده است. که در نهابت کليه عوامل شناسايي شده در قالب پرسشنامه اي که تهيه شده بود، توسط خبرگان و کارشناسان امر انتقال تکنولوژي در رابطه با ميزان موثر بودن هر يک از عوامل مورد پرسش قرار گرفت که پس از جمع آوري پرسشنامه ها و عوامل موثر بر انتقال تكنولوژي با استفاده از آزمون t-test و از طريق نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي پرسشنامه تحقيق از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. نتايج اين تحقيق به عنوان راهنمايي براي بهبود کارايي و اثربخشي پروژه هاي انتقال تکنوژي قابل کاربرد هستند.