مقاله


کد مقاله : 13930528141181756

عنوان مقاله : اثر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر صادرات در ایران

نشریه شماره : 25 فصل زمستان 1389

مشاهده شده : 830

فایل های مقاله : 146 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اصغر مبارک asghar_mobarak@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

اگر چه امروزه تجارت نمي تواند به تنهايي به عنوان موتور رشد به حساب آيد ولي هنوز هم تجارت مي¬تواند کمک زيادي به کشورهاي در حال توسعه نمايد از طريق تجارت يک کشور در حال توسعه مي تواند از يک نقطه غير کارا به نقطه بهينه توليد برسد لذا رشد صادرات صنعت هر کشور به نرخ ارز، تحقيق و توسعه، بهره¬وري بستگي دارد. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي نقش تحقیق و توسعه در صادرات فعاليت صنعتي کدهاي دو رقمي ISIC است. به اين منظور از يک پانل آماري¬( 9 گروه صنعتی طی سالهای 1386-1374 ) و در چارچوب يک مدل اقتصاد سنجي لگاريتمي چند متغيره استفاده شده است. در کنار متغير مخارج تحقیق و توسعه تاثير متغيرهايي مانند نرخ ارز موثر واقعي،مقدار سودآوری هر صنعت ، مربع اندازه بنگاه و مقدار نیروی کار، سهم مواد اوليه خارجي بر روي حجم صادارت بررسي شده است. نتايج حاصل از اين مدل رگرسيون حاکي از آن است که در دوره مورد مطالعه نرخ ارز موثر واقعي با دووقفه، مقدار سود آوری هر صنعت ، نيروي کار و مربع اندازه بنگاه تاثير مثبت بر صادرات دارد و سهم مواد اوليه خارجي( برخلاف چرخه ورنون) تاثيري بر صادرات ندارد. و مخارج تحقیق و توسعه با سه وقفه در برخي کدها تاثير مثبت و در برخي ديگر بي معني است.