مقاله


کد مقاله : 139305281554501760

عنوان مقاله : تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقيت مدیریت دانش در پارک‌های علم و فناوری

نشریه شماره : 27 فصل تابستان 1390

مشاهده شده : 1429

فایل های مقاله : 513 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نسیبه سالاری n.salari@in.iut.ac.ir - دانشجوی کارشناس ارشد
2 داریوش پورسراجیان sarrajian@ystp.ac.ir - -
3 محمدصالح اولیاء owliams@gmail.com دانشیار دکترا
4 شهرام شکوهی shookuhi@ystp.ac.ir - -

چکیده مقاله

هدف از مطالعه حاضر تعيين و اولويت بندي عوامل موثر بر مديريت دانش در يك پارك علم و فناوري به عنوان اولين قدم در پياده سازي فرآيند مديريت دانش در پاركهاي علم و فناوري مي باشد. در يك پارك علم و فناوري هدف اصلي، افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه نوآوری مبتني بر دانش و رقابت سازنده میان موسسات دانش محور مي باشد. بنابراين فرآيند مدیریت و توسعه دانش به عنوان ابزاری مهم در خلق، توسعه و به اشتراک گذاری دانش و پیوند دادن دانش و فناوری، به عنوان يكي از مهمترين فرآيندهاي مورد توجه، ارزيابي و پايش در پاركها در نظر گرفته مي‌شود. در اين راستا 31 عامل فرعي در قالب هفت عامل اصلي نيروي انساني، استراتژي، مديريت، ارزيابي، فرهنگ سازماني، فرايندها، فناوري اطلاعات كه همان عوامل موثر بر موفقيت مديريت دانش در يك پارك علم و فناوري مي باشند، بر اساس مطالعات مرتبط شناسايي شده است و به كمك فرايند تحليل سلسله مراتبي و با استفاده از نظران خبرگان و متخصصين وزن دهي شده است. بر اين اساس اولويت عوامل اصلي موثر بر موفقيت مديريت دانش به صورت: نيروي انساني، استراتژي، مديريت، فرهنگ سازماني، فرايندها، ارزيابي و فناوري اطلاعات تعيين شده است. با توجه به تعداد زياد عوامل فرعي موثر، از بين عوامل فرعي موثر بر هر عامل اصلي 2 عامل فرعي با بالاترين اولويت تاثير بر مديريت دانش انتخاب شده است. در نهايت مدل مذكور براي ارزيابي 9 مركز رشد فناوري وابسته به پارك علم و فناوري يزد مورد استفاده قرار گرفته شده است.