مقاله


کد مقاله : 13930528934171738

عنوان مقاله : ارائه‌ی الگویی برای گونه‌شناسی انواع نوآوری سازمانی

نشریه شماره : 28 فصل پاییز 1390

مشاهده شده : 1116

فایل های مقاله : 193 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمیدرضا رضوانی h.rezvani@umz.ac.ir استادیار دکترا
2 رزا گرایلی نژاد rgeraeli@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

سازمان¬ها برای از عهده برآمدن رقابت و تدوام رشد و حیاتشان همواره به دنبال کسب مزیت رقابتی هستند و نوآوری از مهم¬ترین روش-های اصلی کسب آن است. حال سؤال اصلی این است که مهم¬ترین نوآوری¬ها در یک سازمان چه چیزی می¬تواند باشد؟ به همین دلیل محققین بر نوآوری و انواع آن تمرکز بسیاری نموده و مدل¬ها و الگوهای متعددی را ارائه نمودند. مرور ادبیات تحقیق نشان¬دهنده¬ی وجود تعدد و گاهی تعارض در این دید¬گاه‌ها است. این مقاله، از طریق تلفیق دیدگاه¬های صاحب‌نظران قبلی، الگویی جامع برای دسته¬بندی انواع نوآوری سازمانی پیشنهاد می¬نماید. روش جمع¬آوری اطلاعات، استفاده از منابع کتابخانه¬ای و اینترنتی و روش تحقیق، مقایسه¬ی نتایج تحقیقات قبلی و یک تحقیق ترکیبی است. از مقایسه و جمع¬بندی دیدگاه¬های قبلی سه بعد اصلی حاصل گردید که عبارتند از: 1) محور تمرکز (نتایج یا فرایند)، 2) نوع رویکرد (فعلی یا جدید)، و 3) نوع تغییر (بنیادی یا تدریجی). با استفاده از این سه بعد، یک الگو ارائه گردید که تمامی انواع نوآوری را در خود جای داده و نظرات مختلف محققین قبلی را در خود یکپارچه کرده است. مدیران سازمان¬ها می¬توانند با استفاده از این الگو تصمیم بگیرند که چه نوع نوآوری را در دستور کار قرار دهند و کار را از کجا آغاز کنند.