مقاله


کد مقاله : 13930528942381740

عنوان مقاله : فرآيند تشكيل شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي در مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي

نشریه شماره : 28 فصل پاییز 1390

مشاهده شده : 1154

فایل های مقاله : 172 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهمن فکور bfakour@gmail.com استادیار -

چکیده مقاله

شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي كه بر اساس نتايج تحقيقات مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي و با مشاركت اين مؤسسات و محققين ذيربط آنها تأسيس مي‌شود، يكي از مهمترين سازوكارهاي تجاري‌سازي نتايج تحقيقات محسوب مي‌شود كه بيشترين منافع مالي را عايد اين مؤسسات كرده و تأثير قابل‌توجهي نيز در رشد اقتصادي دارد. اين مقاله درصدد دست‌يابي به يك راهنماي عمل قابل استفاده براي فرآيند تشكيل شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي در مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي است تا دست‌اندركاران ذيربط در اين مؤسسات بتوانند با اعمال تغييرات و اصلاحات مورد نياز خود در آن، به چارچوب مورد نياز و قابل استفاده در مؤسسة خود برسند. در تهية اين راهنما علاوه بر استفاده از ديدگاه‌هاي نظري ارائه‌شده در پژوهش‌هاي قبلي، روال عمل مورد استفاده در مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي موفق در زمينه تجاري‌سازي تحقيقات و تشكيل شركت‌هاي انشعابي ساير كشور‌ها مورد توجه و استفاده بوده است. مراحل مشخص‌شده براي فرآيند تشكيل شركت‌هاي انشعابي در مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي به ترتيب عبارتند از: تصميم اوليه براي تشكيل شركت انشعابي (توليد ايدة تجاري و شناسايي فرصت براي آن)، ارزيابي اولية امكان‌پذيري تشكيل شركت انشعابي پيشنهادشده، دريافت موافقت اولية مؤسسه دانشگاهي يا پژوهشي براي تشكيل شركت انشعابي، جستجو و توافق با مدير يا مديران اجرايي واجد شرايط، جستجوي اوليه و مذاكره با شريكان و سرمايه‌گذاران، تهية طرح كسب و كار اصلي، ارزيابي طرح كسب و كار اصلي تهيه‌شده از طرف مؤسسه دانشگاهي يا پژوهشي، شريكان و سرمايه‌گذاران، دريافت موافقت نهايي مؤسسه دانشگاهي يا پژوهشي براي تشكيل شركت انشعابي، تعيين و تشكيل ساختار مديريتي شركت، تشكيل و ثبت آن، توافق نهايي با شريكان و سرمايه‌گذاران در مورد ميزان و نحوة مشاركت و سرمايه‌گذاري آنها و سهم آنها از شركت انشعابي، دريافت ليسانس فناوري مبناي تشكيل شركت از مؤسسه دانشگاهي يا پژوهشي، دريافت موافقت مؤسسه دانشگاهي يا پژوهشي براي شركت محققين مؤسس در شركت انشعابي بر اساس طرح مورد توافق طرفين، تهيه اسناد قانوني شركت، تعيين و تشكيل هيأت‌مديره براي ادارة شركت.