مقاله


کد مقاله : 13930529101371769

عنوان مقاله : نقش نوآوري سازماني در پياده سازي کسب و کار الکترونيک در شرکت‌هاي مادر در صنعت خودرو

نشریه شماره : 21 فصل زمستان 1388

مشاهده شده : 1097

فایل های مقاله : 553 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن شفیعی نیک آبادی mohsenshnaj@yahoo.com استادیار دکترا
2 اعظم جلیلی ابوالحسنی jalili_eng@gmail.com - کارشناسی ارشد
3 علی خاتمی فیروزآبادی smakhf@hotmail.com - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در زمانيکه همه چيز در حال تغيير و تحول است و رقبا هميشه به دنبال افزايش سهم بازار خود از طريق کسب مزيت رقابتي هستند، توجه به ابعاد نوآوري که يکي از راهکارهاي افزايش مزيت رقابتي در محيط پوياي تجارت است، امري ضروري است. از طرف ديگر با ظهور اينترنت و فناوري‌هاي مختلف اطلاعاتي و ارتباطي، مدلهاي کسب و کار براي کسب مزيت رقابتي را تغيير داده است و کسب و کارهاي الکترونيک را به عنوان ابزار ارزشمندي براي ايجاد روابط پايدار و مستحکم با مشتريان و نيروهاي بازار تبديل کرده است. همچنين براي شرکت‌هاي مادر به علت ويژگي‌هاي خاصي که دارند، مي‌توان آن‌ها را از ديگر شرکت‌هاي موجود در مدل‌هاي کسب و کار متمايز کرد. در اين تحقيق با شناسايي ابعاد متفاوت نوآوري، آن‌ها را به چهار عامل عمده 1) توسعه ابزارهاي فناوري اطلاعات، 2) شدت قيمت رقابتي، 3) شدت تمرکز در صنعت (سهم بازار) و 4) تمرکز گزايي و ميزان انعطاف پذيري در وطايف تقسيم کرده و به ارزيابي ميزان اهميت آن‌ها در پياده سازي کسب و کار‌هاي الکترونيک در شرکت‌هاي مادر در صنعت خودرو مي‌پردازيم. با پيمايش صورت گرفته تنها مورد تمرکز گزايي و ميزان انعطاف پذيري در وظايف عامل مهمي در پياده سازي کسب و کار الکترونيک در شرکتهاي مادر در صنعت خودرو شناخته نشد. در نهايت به اندازه گيري عوامل مهم شناخته شده، در شرکت مادر ايران خودرو مبادرت شده است تا از اين طريق ميزان آمادگي شرکت ايران خودرو از لحاظ ميزان عوامل ايجاد کننده نوآوري در پياده سازي کسب و کار الکترونيک مورد ارزيابي قرار گيرد.