مقاله


کد مقاله : 139305291113431776

عنوان مقاله : پيوند سيستم مديريت دانش و ارزيابي عملكرد؛ سيستم موثر منابع انساني

نشریه شماره : 22 فصل بهار 1389

مشاهده شده : 1148

فایل های مقاله : 314 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید حسین رفعتی rafiei100@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مديريت دانش و مديريت منابع انساني دو مقوله مهم در مديريت سازمان‌ها مي‌باشند. علي‌رغم ادبيات گسترده‌اي كه در خصوص هر يك وجود دارد، كاربردي نمودن آن‌ها همچنان محل چالش است. از يك‌سو در بسياري از سازمان‌ها به مديريت دانش به‌عنوان يك روال كاري جانبي نگريسته مي‌شود كه اين نگاه عمدتا ناشي از عدم ملموس بودن ارزش افزوده‌هاي مديريت دانش در كوتاه مدت است و از سوي ديگر مديريت منابع انساني در اغلب سازمان‌ها به مديريت پرسنلي و انجام امور اداري كاركنان محدود شده‌ است و اركان مهم آن، مانند ارزيابي عملكرد در بسياري از موارد بيش از آن‌كه موجبات ارتقاء سطح دست‌يابي به اهداف سازماني را فراهم آورد، به‌عنوان ابزاري براي تشويق و تنبيه كاركنان شناخته مي‌شود. در اين مقاله تلاش بر آن است تا با بررسي ابعاد مختلف مديريت دانش و مديريت منابع انساني چارچوبي معرفي شود كه در آن، اين دو مقوله به‌گونه‌اي در تعامل با يكديگر قرار گيرند كه با ايجاد يك سيستم مجتمع، موجبات كارايي و موفقيت هر دو مقوله فراهم گشته و با ايجاد هم‌افزايي ميان آن‌ها، نقاط ضعف هر يك با قوت ديگري پوشانده شود.