مقاله


کد مقاله : 139305291142291781

عنوان مقاله : بررسي تاثير سرمايه¬گذاري¬هاي فناوري اطلاعات روي رضايت مشتري

نشریه شماره : 22 فصل بهار 1389

مشاهده شده : 1085

فایل های مقاله : 260 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهتاج رسولی پشته B.rasouli@student.alzahra.ac.ir - دانشجوی کارشناس ارشد
2 جعفر باقری نژاد jbagheri2001@yahoo.com - -

چکیده مقاله

سالانه تقريبا دو تريليون دلار در جهان بر روي پروژه¬هاي فناوري اطلاعات سرمايه¬گذاري و هزينه مي¬شود. بيش از يک دهه است که محققان ارزش تجاري سرمايه¬گذاري¬هاي فناوري اطلاعات را مورد بحث و بررسي قرار داده¬اند. همچنين سرمايه گذاري¬هاي زيادي براي جلب رضايت و تکرار تجربه خريد مشتري در زمينه¬هاي مرتبط با فناوري اطلاعات منظور شده است. براي نمونه سرمايه گذاري¬هاي سبک نظير فراهم¬کنندگان خدمات شبکه و سرمايه¬گذاري¬هاي سنگين نظير سيستم¬هاي اطلاعات جامع در خصوص پياده سازي و اجراي برنامه ريزي منابع انساني بنگاه تجربه شده است. اين مقاله حاصل يک پژوهش در اين زمينه است و قصد دارد به بررسي سرمايه¬گذاري¬هاي فناوري اطلاعات و تکنولوژيهايي مانند مديريت ارتباط با مشتري بپردازد و تاثير آن را بر رضايت مشتري تعيين نمايد، در ضمن تحليل مقايسه¬اي يافته¬ها نشان مي¬دهند که رابطه مستقيم بين سرمايه¬گذاري¬هاي فناوري اطلاعات سازمان و رضايت مشتريان در ابعاد گسترده¬اي وجود دارد.