مقاله


کد مقاله : 139305291532191784

عنوان مقاله : نقش نيروهاي رقابتي پورتر در انتخاب مدل كسب و كار الكترونيك در صنعت خودرو(مطالعه موردي: شركت ايران خودرو)

نشریه شماره : 23 فصل تابستان 1389

مشاهده شده : 1039

فایل های مقاله : 189 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن شفیعی نیک آبادی mohsenshnaj@yahoo.com استادیار دکترا
2 اعظم جلیلی بولحسنی Jalili_eng@yahoo.com - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلي مقاله بررسي نقش نيروهاي پنجگانه پورتر در انتخاب مدل كسب و كار الكترونيك در صنعت خودرو ميباشد. در اين تحقيق پنج نيروي رقابتي پورتر كه عبارتند از تهديد رقباي تازه وارد، تهديد محصولات يا خدمات جايگزين، قدرت چانهزني خريداران، قدرت چانهزني تأمين كنندگان و رقابت در ميان شركتهاي موجود در صنعت خودرو، در ميان دو شركت ايران خودرو و سايپا كه داراي بيشترين سهم بازار در كشور هستند، مورد ارزيابي قرار گرفته اند. بعد از پيمايش صورت گرفته و شناسايي عوامل مهم (همه عوامل در انتخاب كسب و كار الكترونيك در صنعت خودرو نقش داشتند)، به صورت موردي به اندازهگيري اين نيروها در شركت ايران خودرو پرداخته شد تا قدرت اين شركت از نظر محيط صنعتي در انتخاب مدل كسب و كار الكترونيك مورد بررسي قرار گيرد.