مقاله


کد مقاله : 139305291556101789

عنوان مقاله : ارزيابي وضعيت موجود مديريت دانش بر اساس مدل ساختمان مديريت دانش

نشریه شماره : 23 فصل تابستان 1389

مشاهده شده : 985

فایل های مقاله : 290 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نوشین کاظمی نژاد n.kazeminezhad@gmail.com - دانشجوی کارشناس ارشد
2 فائزه مهرانفر faezehmehranfar@yahoo.com - دانشجوی کارشناس ارشد
3 سیده صبا باقری saba_bagheri500@yahoo.com - دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

امروزه دانش به عنوان سرمايه سازماني تلقي ميشود و مديريت آن از اهميت روزافزوني برخوردار است. توسعه دانايي محور، سرلوحه برنامه توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور قرار داده شده است. بنابراين انتظار ميرود سازمانهاي آموزشي نيز دانش را به عنوان سرمايه سازماني تلقي كنند و نسبت به مديريت آن اقدام نمايند. در مقاله حاضر كه بخشي از يافتههاي يك طرح تحقيقاتي در سطح دانشكده علوم اجتماعي، اقتصاد و مديريت دانشگاه الزهرا(س) را گزارش مينمايد، تلاش شده است تا وضعيت موجود مديريت دانش در اين دانشكده بررسي گرديده و نشان داده شود. بررسي وضعيت موجود مديريت دانش، ميتواند افقهاي روشني را براي برنامهريزيهاي آتي در حوزه مديريت دانش، به ويژه در دانشگاه الزهرا(س) ترسيم كند.