مقاله


کد مقاله : 139305291558461790

عنوان مقاله : مديريت دانش و هوشمندي كسب و كار

نشریه شماره : 23 فصل تابستان 1389

مشاهده شده : 1499

فایل های مقاله : 152 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا موسی خانی mosakhani@ut.ac.ir استادیار -
2 مهشید سعیدی msaeeidie@ut.ac.ir - دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

هدف اين مقاله بررسي رابطه KM1 و BI2 ميباشد. نوعي ابهام در مورد ارتباط بين KM و BI وجود دارد. BI بر روي دانش صريح تأكيد دارد، درحالي كه KM هم بر دانش صريح و هم دانش ضمني تأكيد دارد. هر دو نگرش يادگيري، تصميمگيري و ادراك را توسعه ميدهند. KM بر BI تأثيرگذار ميباشد، چرا كه تأثيرگذاري KM بر BI در ارتباط با ايجاد دانش سازماني، انتقال دانش و يادگيري ميباشد. بنابراين اين مقاله با بررسي اهميت همبستگي KM و BI، BI را به عنوان زير مجموعهاي از KM مطرح نموده است. اين رابطه از اين نظر حائز اهميت است كه باعث تصميمگيري درست در سازمانها ميشود. چرا كه در دنياي پر تلاطم امروز شركتها بيش از پيش ميبايستي مزيت رقابتي خود را از طريق سياستها و راهبردهاي سازماني، واكنش مناسب به رقبا، مصرف كنندگان، تأمين كنندگان خود حفظ كنند. اطلاعات به عنوان مهمترين عامل براي شركتها و سازمانها شناخته شده است. بنابراين تركيب KM و BI نه تنها باعث ذخيره اطلاعات مفيد براي شركتها ميشود، بلكه عملكرد سازمانها و شركتها و فرايندهاي آنان را بهبود ميبخشد.