مقاله


کد مقاله : 13930601101101797

عنوان مقاله : راهكارهاي اساسي در موفقيت برنامه¬ريزي استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي

نشریه شماره : 24 فصل پاییز 1389

مشاهده شده : 766

فایل های مقاله : 142 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 داوود وحدت Vahdat@pnu.ac.ir - -
2 مجید نوازنی navazani2010@yahoo.com - دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

برنامه¬ريزي استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي به عنوان يك چالش داراي مسائل و مشكلاتي مي¬باشد. عليرغم وجود چارچوبهاي مختلف برنامه مذكور بعنوان يك فعاليت پيچيده محسوب شده و مسائلي باعث مي¬شود كه مانع از موفقيت اين برنامه شود يا اينكه برنامه¬ريزان را با مشكل روبرو كند. تحقيقات بسياري در اين زمينه انجام گرفت كه در قالب پيمايشهاي ميداني، مطالعات موردي و مطالعات بنيادي ارائه شده است. در راستاي درك و تشخيص صحيح اين مسائل واجراي موفقيت¬آميز برنامه¬ريزي استراتژيك سيستم¬هاي اطلاعاتي اين مقاله به طبقه¬بندي و سازماندهي اين مشكلات پرداخته و سپس در قالب يك مدل مفهومي به ارائه راهكارهايي براي اجراي موفقيت آميز آن پرداخته است. اين راهكارها به سازمانها كمك مي¬كند تا با درك و شناخت جوانب گوناگون فرآيند برنامه¬ريزي استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي خود را از قبل براي برخورد با مسائل ومشكلات اين نوع فعاليت آماده كرده باشند.