مقاله


کد مقاله : 13930601106281798

عنوان مقاله : تحلیل رابطه توانمند سازی روانشناختی و تعهد سازمانی

نشریه شماره : 24 فصل پاییز 1389

مشاهده شده : 938

فایل های مقاله : 180 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شمس السادات زاهدی zahedi@atu.ac.ir استاد دکترا
2 حسن بودلایی hasanboudlaie@gmail.com استادیار دکترا
3 رضا ستاری نسب reza.sattari@yahoo.com - کارشناسی ارشد
4 علیرضا کوشکی جهرمی alirezakoushlie@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

تغييرات سريع محيطي سازمانها را وادار مي سازد تا براي سازگاري با محيط به سازوكارهاي مديريتي مختلفي روي بياورند . توانمندسازي يكي از اين سازوكارهاست و نقش كليدي در حيات سازمانهاي نوين در عصر دانش دارد. از سویی ، امروزه با سرعت فزاينده تغيير در سازمانها، مديران به دنبال راههايي براي افزايش تعهد سازماني كاركنان هستند تا از اين طريق با حصول اطمینان از تعهد کارکنان و وفاداری آنها در روزهای سخت، به مزيت رقابتي دست يابند. تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی است و به اين منظور از میان کارشناسان اداره امور کل کارکنان بانک ملت، عده ای از کارشناسان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده (125نفر)انتخاب شدند. نتایج تحقیق به طور کلی حاکی از وجود رابطه معنی دار میان توانمندی روانشناختی و تعهد سازمانی بود. اما ابعاد شایستگی،معنی داری و انتخاب فاقد ارتباط معنی دار با تعهد سازمانی بودند و رابطه بعد موثر بودن با تعهد سازمانی تایید گردید.هر چند نتایج حاصل از آزمون رگرسیون اثرات معکوس این دو متغیر بر یکدیگر را نشان داد.به این معنی که هر چقدر افراد توانمندی روانشناختی بیشتری را احساس می نمودند تعهد آنان به سازمان کمتر می گردید.آزمون رتبه بندی ابعاد توانمندی روانشناختی به ترتیب شایستگی،موثر بودن،معنی دار بودن و انتخاب را نشان داد.