مقاله


کد مقاله : 13930601939451791

عنوان مقاله : شناسايي ابزارها و راه‌كارهاي سنتي مديريت دانش در بنگاه‌ها با سطح تكنولوژي پايين

نشریه شماره : 24 فصل پاییز 1389

مشاهده شده : 1314

فایل های مقاله : 312 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید حسین رفعتی rafiei100@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مديريت دانش به‌عنوان يك راه‌كار مديريتي چند سالي است كه مورد توجه صاحب‌نظران مديريت قرار گرفته و بهره‌گيري از ابزارهاي آن در جهت ارتقاء بهره‌وري بنگاه‌ها به مديران توصيه مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه سطوح مختلف مديريت دانش و بهره‌گيري از ابزارهاي آن، پيش از آن‌كه ادبيات آن به شكل امروزي توسعه يابد به شكل سنتي در بنگاه‌ها وجود داشته است. مسلما توسعه موثر ابزارهاي نوين مديريت دانش در اين بنگاه‌ها نيز مي‌بايد اولا مبتني بر اين ابزارهاي سنتي بوده و در جهت توسعه و بهينه كردن آن‌ها مستقر شوند و ثانيا متناسب و هماهنگ با ساختار سازماني اين بنگاه‌ها - و عناصر اين ساختار- باشند. يكي از مهم‌ترين عناصر ساختار، سطح تكنولوژي بنگاه است. بديهي است ابزارهاي مديريت دانش بنگاه‌ها با سطح تكنولوژي پايين و بنگاه‌ها با سطح تكنولوژي بالا متفاوت است. در اين مقاله با انجام يك پژوهش آماري در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط فعال در حوزه صنعت فلزي، - با سطح تكنولوژي پايين- ابزارهاي مديريت دانشي كه به‌طور سنتي در اين بنگاه‌ها به‌كار گرفته مي‌شود بررسي شده و مورد شناسايي قرار مي‌گيرند.