مقاله


کد مقاله : 13930601953151795

عنوان مقاله : بررسي اثر حقوق مالکيت معنوي روي سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي گروه D8

نشریه شماره : 24 فصل پاییز 1389

مشاهده شده : 1261

فایل های مقاله : 197 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد حسن فطرس fotros@basu.ac.ir استاد دکترا
2 ابولفضل نجارزاده نوش آبادی abolfazlnajarzadeh@gmail.com - دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

حقوق مالکيت معنوي نقش مهمي در رشد اقتصادي بلند مدت جوامع دارد. ازاين¬روي، نهادهاي بين¬المللي همچون سازمان تجارت جهاني و سازمان مالکيت معنوي جهاني در سال¬هاي اخير، توصيه هايي به اعضاي خود مبني بر تامين و تقويت اين عامل تعيين کننده کرده¬اند. همچنين، شکاف در نظام‌هاي مالکيت معنوي در بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، به عنوان يکي از علل تفاوت در سطح جريان سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارجي و جريان بين المللي سرمايه¬هاي خصوصي به شمار مي‌آيد. اين پژوهش از طريق تحليل شاخصي داده¬هاي دوره زماني 2005-1985، به بررسي و مقايسه نقش حقوق مالکيت معنوي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشور هاي¬گروه D8 مي-پردازد. پرسش اين است که آيا حمايت از حقوق مالکيت معنوي اثر مثبتي روي سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارجي در کشور‌هاي گروه D8 دارد؟ نتايج بررسي نشان مي‌دهد، رابطه بين حقوق مالکيت معنوي وسرمايه گذاري¬هاي مستقيم خارجي با توجه به ظرفيت‌هاي زير بنايي و سطح توسعه يافتگي کشورها در بين کشورهاي گروه 8D متفاوت مي‌باشد.