مقاله


کد مقاله : 13930601956571796

عنوان مقاله : رويکرد به ميدان آوردن تيم دانش در حل خلاقانه مسايل توسط مدير ارشد دانش

نشریه شماره : 24 فصل پاییز 1389

مشاهده شده : 1174

فایل های مقاله : 213 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهروز ارباب شیرانی ashirani@cc.iut.ac.ir استادیار دکترا
2 محسن فتح اله بیاتی mfbayati@ind.iust.ac.ir - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

سازمان ها همواره به حل مسائل و مشكلات پيش روي خودکه دارای دامنه بسيار گسترده ای بوده و طيفي از مواردكوچك تا بسيار بزرگ را شامل مي شوند توجه خاص دارند. چگونگي حل آنها براي ادامه تلاش هاي ثمر بخش به مدد نیروی های دانشی سازمان، از اهميت ويژه اي برخوردار است. ماهيت برخي از آنان به گونه اي است كه گاه موجوديت سازمان را تحت تاثير قرار داده و تهديد مي كند. حل گستره وسيعي از مشکلات پديدآمده، تنها با به کارگيري روش هاي موجود ميسر نيست؛ به همين دليل به کار گيري خلاقيت و استفاده از روش هاي خلاقانه در سازمان ها درخور اهميت ويژه است. به همين دليل ضروري به نظر مي رسد، مديران تدابيري بيانديشند تا نيروي کار دراختيار خويش را با دقت بيشتري با فرآيندحل خلاقانه مسايل و مشکلات که نيازمند سطحي از دانش انساني است همراه سازند. براي تحقق اين مهم و به ميدان آوردن تيم دانش، نقش مدير ارشد دانش موسوم به سي کي او (CKO ) حياتي، بسيار مهم، تاثير گذار و قابل توجه است. مقاله جاري با تکيه بر تجارب اجرايي از ميدان عمل در ايفاي نقش تبادل دانش و نيز عنايت به مستندات انتشاريافته اين حوزه پژوهشي به به بررسي نقش مدير ارشد دانش در به ميدان آوردن تيم دانش و بهره گيري ثمربخش آنان در فرآيند خلاقيت پرداخته است.