مقاله


کد مقاله : 139306031432591802

عنوان مقاله : ارزیابی نقش فرهنگ و سرمايه اجتماعی در نظام توسعه علم و فناوری کشور

نشریه شماره : 20 فصل پاییز 1388

مشاهده شده : 1216

فایل های مقاله : 675 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اشکان حق بین haghbin@gmail.com - کارشناسی ارشد
2 علی فرقانی forghaninik@yahoo.com - -

چکیده مقاله

عوامل فرهنگي- اجتماعي از جمله زيرساخت‌هاي كليدي براي توسعه فناوري به شمار مي‌رود. در اين زمينه "سرمايه‌هاي اجتماعي" بسيار حائز اهميت هستند و در اين خصوص، پژوهش قابل توجهي در كشور صورت نگرفته و شاخص‌هاي مناسبي نيز تدوين نشده است. از جمله معيارهاي كليدي در اين زمينه مي‌توان به ميزان اعتماد به نفس، خوداتكايي، فرهنگ کارآفريني و نوآوري، برتري‌جويي و ميزان اهميت دادن به علم و فناوري (به عنوان عامل برتري)، کارگروهي، وجدان كاري و ... اشاره نمود. هدف اين تحقيق تبيين شاخص‌هاي فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر توسعه علم و فناوري و ارزيابي كلي اين عوامل بر حسب اطلاعات موجود در ايران است. بدين منظور ابتدا با مرور ادبيات رويکردهاي مديريت دانش و فناوري و مدل‌هاي سنجش آن و تاکيد بر بعد شناختي دانش ضمني، دو دسته عوامل فرهنگی و سرمايه اجتماعی موثر در توسعه ظرفيت خلق، انتقال و جذب دانش و فناوري شناسايي و سپس شاخص‌هاي کليدي از طريق ارزيابي شاخص‌ها با معيارهاي ارزيابي انتخاب و تحليلي از وضعيت برخي از اين شاخص‌ها در ايران انجام شده است، در نهايت برخي توصيه‌هاي سياستي به منظور تقويت زيرساخت‌هاي فرهنگي - اجتماعي در راستاي توسعه نظام علم و فناوري کشور ارائه شده است.