مقاله


کد مقاله : 139306041559491810

عنوان مقاله : ارائه چارچوبي براي ارزيابي عملکرد مراکز رشد

نشریه شماره : 19 فصل تابستان 1388

مشاهده شده : 1112

فایل های مقاله : 506 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسنعلی آقاجانی aghajani@umz.ac.ir دانشیار دکترا
2 عاطفه طالب نژاد atefehtalebnejad@gmail.com - دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

مراکز رشد در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، ابزار مهمي براي توسعه کارآفريني و نوآوري تکنولوژيک، خصوصا در سطح شرکت‌هاي کوچک و متوسط، به شمار مي روند. ايجاد و گسترش مراکز رشد کسب و کار، بحث‌هاي بي شماري در زمينه عملکرد و مفيد بودن آن‌ها ميان موافقان و مخالفان به راه انداخته است. هر يک از پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه، مراکز رشد را از زاويه‌اي نگريسته و براي ارزيابي عملکرد آن‌ها از نظريات گروه‌هاي خاصي استفاده کرده اند. به دليل تنوع انواع مراکز رشد در جهان، اغلب پژوهش‌ها مطالعات و مدل‌هاي خود را به نوع يا انواع خاصي از مراکز رشد محدود کرده اند. در مقاله حاضر، با مرور ادبيات ارزيابي عملکرد مراکز رشد در ايران و جهان، چارچوبي جامع با استفاده از معيارهاي جهاني عمومي ارائه شده است تا عملکرد مراکز رشد از منظر گروه‌هاي مختلف- مشتريان، مديران و کارکنان و مشاهده پژوهشگران- سنجيده شود. اين چارچوب پيشنهاد مي کند عملکرد مراکز رشد در حوزه‌هاي مديريت و کارکنان، زيرساخت‌ها، خدمات و خروجي‌ها سنجيده شود. عملکرد مرکز رشد در حوزه مديريت و کارکنان، ابعاد انجام وظايف مديريتي و يادگيري و رشد، در حوزه زيرساخت، ابعاد فضا و امکانات، حوزه خدمات، ابعاد کمک‌هاي ايجاد کسب و کار و کمک‌هاي کسب و کار و در حوزه خروجي‌ها، در ابعاد شرکت‌ها، محصولات و افراد ارزيابي شود. براي سنجش هر يک از ابعاد، معيارهاي عام از ادبيات موضوع استخراج شده است. اين چارچوب مي تواند به عنوان ابزار و راهنماي مناسبي براي مديران و متوليان مراکز رشد جهت ارزيابي عملکرد مراکز رشد در حوزه‌هاي مهم و بر اساس معيارهاي عمومي و خصوصا در ايران، براي مقايسه، االگوبرداري داخلي و خارجي و بهبود رقابت پذيري ميان مراکز رشد، به کار رود.