مقاله


کد مقاله : 139306051435471819

عنوان مقاله : نقش یکپارچگی فرآیندها در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک در صنعت خودرو:(مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)

نشریه شماره : 18 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 1066

فایل های مقاله : 659 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن شفیعی نیک آبادی mohsenshnaj@yahoo.com استادیار دکترا
2 علی خاتمی فیروزآبادی smakhf@hotmail.com - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

استفاده از کسب و کارهاي الکترونيک به عنوان يکي از ضرورت ها براي کسب مزيت رقابتي در شرکت ها مطرح شده است. انتخاب و پياده سازي مدل هاي کسب و کار الکترونيک نيازمند پيش زمينه هاي متنوعي چه در بعد درون سازماني و يا برون سازماني هستند که از مهمترين آن ها، وجود يکپارچگي در ميان فرآيندهاي داخل شرکت و وجود يکپارچگي ميان فرآيندهاي شرکت با ديگر شرکت هاي همکار مي‌باشد که از طريق پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان حاصل مي‌شوند. حال در اين تحقيق، با مرور ادبيات صورت گرفته به شناسايي مجموعه فرآيندهاي مختلف در سيستم برنامه ريزي منابع سازمان پرداخته، سپس به بررسي اهميت وجود يکپارچگي، در ميان اين فرآيندها، در انتخاب و پياده سازي کسب و کار الکترونيک مي‌پردازيم. بعد از شناسايي فرآيندهاي مهم و تعيين کننده در انتخاب و پياده سازي کسب و کار الکترونيک در شرکت هاي خودرو ساز، به اندازه گيري ميزان يکپارچگي در ميان فرآيندهاي مورد تاييد در شرکت ايران خودرو مي‌پردازيم.