مقاله


کد مقاله : 139306051442161821

عنوان مقاله : تاثير جهاني شدن تحقيق و توسعه بر رشد و توسعه اقتصادي

نشریه شماره : 18 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 1219

فایل های مقاله : 390 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 لاله حقیقت haghighat.laleh@pidec.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

با گسترش تكنولو‍ژي اطلاعات و شبکه‌هاي اطلاع ‌رساني، تحقيق و توسعه وضعيتي جهاني به خود گرفته است. همچنين پيشرفت‌هاي علمي و مهندسي نيز‌اين فرايند را عملي کرده که موجبات همکاري‌هاي صنعتي بين پژوهشگران، سازمانها و جوامع مختلف را در سطح جهان فراهم نموده است. از آنجا که دستيابي به فناوري نوين و رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه متضمن سرمايه‌گذاري گسترده و‌ايجاد توسعه و مهارت در امر تحقيق و توسعه مي‌باشد،‌اينگونه کشورها سعي مي‌نمايند با اتکا به سرمايه‌گذاري خارجي به فناوري‌هاي برتر که داراي تحقيقات دانشي و توسعه‌اي مي‌باشد، دست يابند و با‌ايجاد نوآوري به توسعه آن بپردازند. لذا جهاني شدن تحقيق و توسعه توسط شرکتهاي فرامليتي و عدم تمرکز واحدهاي تحقيق و توسعه باعث رشد اقتصادي ساير کشورها گرديده است. به نظر مي‌رسد جهاني شدن به صورت يک ر اه حل، قادر است بسياري از مشکلات اقتصادي را بر طرف کند. امروز اقتصاد جهاني بر اساس مديريت فرايندهاي اطلاعاتي و شبكه‌اي سازماندهي مي‌شود. به گونه‌اي که در نظريه‌هاي گوناگون مي‌توان شکل جديدي از اقتصاد بين الملل را ملاحظه کرد. بر همين اساس اقتصاد شبکه‌اي علمي است که بر اساس الگوي کنترل اطلاعات سازماندهي مي‌شود و بر اساس معيارها و شاخص‌هاي مختلفي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.‌اين روش، مکانيسم‌هاي مديريت اقتصادي لازم و مؤثر را براي شکل جديدي از ساختار اقتصاد چند وجهي فراهم مي‌آورد. به‌اين ترتيب فرايندهاي اقتصادي دگرگون شده و شکل جديدي از روابط اقتصادي حاصل مي‌گردد. همچنين استفاده از فناوري اطلاعات موجب توسعه تجارت، تسهيل ارتباطات عوامل اقتصادي و فراهم كردن امکان فعاليت براي سازمانها شده است. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد، همبستگي شديدي بين کشورهايي که توسعه اقتصادي معناداري دارند و کشورهايي که سرمايه گذاري قابل توجهي در زمينه تحقيق و توسعه انجام داده‌اند، وجود داشته باشد. به همين دليل ضرورت افزايش ظرفيت‌هاي تحقيق و توسعه براي کشورهاي در حال توسعه به شدت احساس مي‌گردد. اين مقاله در نظر دارد تأثير جهاني شدن تحقيق و توسعه را بر رشد اقتصادي کشورها مورد بررسي قرار داده و چالش‌ها و فرصت‌هاي حاصل از آن مانند ارائه محصولات بهتر،‌ايجاد مشاغل جديد و افزايش درآمدزايي در كشورهاي در حال توسعه را تشريح نمايد. همچنين به فاكتورهاي مهمي كه مي‌تواند منجر به رشد اقتصاد شبكه‌اي و ارزش آفريني در آن گردد پرداخته مي‌شود .