مقاله


کد مقاله : 139306081614321829

عنوان مقاله : بررسی و نقد كتابچه خلاصه عملكرد پژوهش و فناوري دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي در سال‌هاي 1384 و 1385

نشریه شماره : 17 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 1051

فایل های مقاله : 781 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ساسان صدرایی sadraeis@ripi.ir مربی -
2 رضا بهرادی یکتا behradir@ripi.ir - -

چکیده مقاله

در اين مقاله گزارش ارزيابي عملكرد پژوهش و فناوري دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي در سال‌هاي 1384 و 1385 كه با عنوان "خلاصه عملكرد پژوهش و فناوري" توسط دفتر بررسي و ارزشيابي پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري تهيه و تدوين گرديده است مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. در گزارش مورد نظر، عملكرد پژوهش و فناوري كليه دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي با پنج معيار يكسان مورد تجزيه و تحليل و مقايسه قرار گرفته است، در حاليكه هريك از موسسات پژوهشي بسته به نوع و فلسفه وجودي آنها داراي ماموريت متفاوتي مي باشند و در زنجيره توليد علم و فناوري در موقعيت‌هاي مختلفي قرار گرفته‌اند كه اين ماموريت و جايگاه آنها در زنجيره توليد علم و فناوري بايد در هنگام ارزيابي عملكرد مورد توجه قرار گيرد و معيارهاي ارزيابي عملكرد براساس آنها تعريف شود.