مقاله


کد مقاله : 139306091041461833

عنوان مقاله : مدل فرآيندي تجاري سازي دانش فني محصولات شيميايي

نشریه شماره : 16 فصل پاییز 1387

مشاهده شده : 958

فایل های مقاله : 184 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد موسائی mousaiea@ripi.ir مربی دکترا
2 ساسان صدرایی sadraeis@ripi.ir مربی -

چکیده مقاله

تجاري سازي تكنولوژي از جمله مراحل بسيار مشكل فرايند توسعه تكنولوژي است و بسياري از سازمانهاي تحقيقاتي در اجراي آن با دشواري مواجه مي باشند. پيچيدگي و ماهيت خاص و متفاوت هر يك از تكنولوژي‌ها، طراحي فرآيند تجاري سازي تكنولوژي را با مشكلات متعددي مواجه ساخته است. فقدان يكپارچگي بين اجزاي فرآيند هاي تجاري سازي و عدم هماهنگي شيوه تجاري سازي با استراتژي هاي سازمان‌هاي تحقيقاتي، اين مساله را با دشواري هاي مضاعفي همراه ساخته است. در اين مقاله تلاش شده است تا با ارائه چارچوبي فرآيندي تجاري سازي تكنولوژي براي محصولات شيميايي با تاكيد بر يكپارچگي فرآيندي در پژوهشگاه صنعت نفت تشريح گردد اين مدل برگرفته شده از ادبيات و توسعه يافته براساس تجربيات و افزودن اركان لازم به منظور برطرف شدن مشكلات موجود مي‌باشد. پس از طراحي مدل به منظور اعتبار سنجي، مدل مذكور براي چندين مورد تكنولوژي در پژوهشگاه مورد استفاده قرار گرفت و نواقص مدل شناسايي و برطرف گرديد. در اين مقاله يك مورد مطالعه موردي براي تجاري سازي تكنولوژي يكي از محصولات شيميايي در پژوهشگاه صنعت نفت بر اساس چارچوب مذكور ارائه شده است و در نهايت نتايج حاصل از اجراي مدل تشريح شده است.