مقاله


کد مقاله : 139306151011441849

عنوان مقاله : نوآوري، راهبرد، توسعه

نشریه شماره : 13 فصل زمستان 1386

مشاهده شده : 1014

فایل های مقاله : 103 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا آیت الهی yazdayar@yahoo.fr - -

چکیده مقاله

توسعه ملي بنا بر رشد فناوري است. رشد فناوري بنابرنوآوري است؛ و نوآوري بنابر اختراع فني است. تحقيق اساسي، مبدأ اختراع فني، و به عبارت ديگر محصول جديد يا روش فني جديد است. اختراعي پذيرفته است كه نقشي در رشد، توسعه و رفاه جامعه ايفاء كند. در واقع، اختراع فني با تجاري شدن و كمك به زيربناي جامعه معني مي‌يابد. ساير نوآوري‌ها يا نوآوري مجازي است يا حتي فقط وسيله آوازه‌گري. نظريه‌ها و قوانين نوآوري، قوانين اجتماعي را پديد مي‌آورند و به رشد و توسعه مبتني بر دانايي ختم مي‌شوند. نوآوري مبناي اصولي رشد و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي كشور است.