مقاله


کد مقاله : 13930615125461854

عنوان مقاله : طراحي مدلي جهت تعيين فرصت ها و تجاري سازي آنها در مراكز تحقيق و توسعه

نشریه شماره : 14 فصل بهار 1387

مشاهده شده : 990

فایل های مقاله : 190 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد موسائی mousaiea@ripi.ir مربی دکترا

چکیده مقاله

امروزه، ضرورت پرداختن به مقوله تحقيق و توسعه در كشورمان ايران، بيش از پيش و فراتر از كشورهاي توسعه يافته احساس مي شود. تحقيقات مي تواند راهگشا باشد اگر هدفمندتر به آن پرداخته شود. تحقيق و توسعه تنها مزيت رقابتي شركت هاي امروزي است و تنها شركت هايي پايدارند كه تحقيق و توسعه در آنها نهادينه شده باشد. لذا اين مقاله به توسعه مدلي جهت هدفمند نمودن فعاليت مراكز تحقيق و توسعه در كشور و افزايش كارايي و اثربخشي اين گونه مراكز مي پردازد. با اجراي گام به گام چنين مدلي، سازمان تحقيق و توسعه مي تواند اطمينان حاصل نمايد هر ايده اي كه خلق مي شود به شرط آنكه يك فرصت باشد در مسير مدون و برنامه ريزي شده اي براي رسيدن به بازار قرار مي گيرد و در نتيجه جايگاه طرح هاي پژوهشي در سازمان تحقيق و توسعه كاملا مشخص است. ضمن اينكه شاخصه مهم و بارز مدل مذكور، وجود برنامه هايي جهت بازاريابي، تحقيقات بازار و تجاري سازي ايده خلق شده است تا انباشتي از دانش در سازمان هاي تحقيق و توسعه اتفاق نيفتد كه از قبل هيچگونه تفكري در خصوص كاربردي و عملي نمودن آنها وجود نداشته است.