مقاله


کد مقاله : 139306161128191874(DOI : 10.7508/jstpi.2015.02.007)

عنوان مقاله : ارائه مدل برای شناسایی ابعاد و اندازه‌گیری ظرفیت جذب؛ مطالعه موردی نانو فناوری ایران

نشریه شماره : 42 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 1653

فایل های مقاله : 793 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین قلیزاده hossein_gholizadeh@ind.iust.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علیرضا معینی moini@iust.ac.ir استادیار دکترا
3 علی بنیادی نائینی Bonyadi@iust.ac.ir استادیار دکترا
4 مهدی محمدی mohammadi.mehdi@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله شاخص‌های ظرفیت جذب در حوزه نانو فناوری ایران شناسایی و تأثیرگذارترین شاخص‌ها به منظور شناسایی، جذب و کاربردی سازی فناوري توسعه يافته خارجى و استفاده از پنجره‌های فرصت احتمالی مشخص گردیده. بدین منظور ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع با رویکرد رویش نظریه ابعاد ظرفیت جذب در حوزه نانو شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند، سپس با نظر خبرگان و تصحیحی که در چند مرحله صورت پذیرفته، مدلی مفهومی اولیه ارائه گردیده است. با توجه به مدل اولیه، پرسشنامه‌ای با 29 سؤال طراحی و در جامعه هدف توزیع گردید، 267 پرسشنامه از 600 پرسشنامه دریافت شد. در تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، 29 گویه اصلی در 9 عامل زيربنايي و بنيادي قرار گرفت که با استفاده از مدل اولیه و ادبیات موضوع یک عامل به آن اضافه شد. مجدداً تحلیل عاملی اکتشافی برای بار دوم استفاده که 10 گویه مرحله ابتدایی در 5 عامل قرار گرفت. مدل معادلات ساختاری برای هر دو مرحله صورت پذیرفت. نتایج حاکی از تأیید مدل ابتدایی ارائه شده می‌باشد. بعد نگهداری با 84/0، اکتشاف با 55/0، شایستگی‌های تعاملی با 46/0، ظرفیت‌های داخلی با 35/0 و تحول با 21/0 به ترتیب مهمترین ابعاد ظرفیت جذب شناسایی، که هر یک از این ابعاد با شاخص‌های ارائه شده در ادبیات موضوع می‌تواند پایه و بستر سیاست‌گذاری در چارچوب سند چشم‌انداز باشند.