مقاله


کد مقاله : 139306181140121882

عنوان مقاله : مركز رشد يا پارك فناوري؟دولتي يا خصوصي؟

نشریه شماره : 9 فصل زمستان 1385

مشاهده شده : 864

فایل های مقاله : 125 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید جلال موسوی بازرگانی jmoosavi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله 2 مسئله كليدي در سياست‌گذاري توسعه مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري مورد بحث قرار مي‌گيرد. - آيا در شرايط ايران، توسعه مراكز رشد از اولويت برخوردار است يا پارك‌هاي علم و فناوري؟ - براي توسعه هر يك از كدام الگوي دولتي يا خصوصي مي‌توان بهره گرفت؟ اگر چه هر دو مسئله به لحاظ سياستگذاري كليدي و با اهميت هستند، اما شواهدي از بحث در خصوص آنها را نمي‌توان در ادبيات مرتبط با موضوع مشاهده كرد. به اين ترتيب مقاله حاضر تنها فتح بابي براي پژوهشي بيشتر محسوب مي‌شود