مقاله


کد مقاله : 139306181153321884

عنوان مقاله : طبقه‌بندي پارك‌هاي علم و فناوري ايران بر اساس فناوري‌هاي اطلا‌عاتي

نشریه شماره : 9 فصل زمستان 1385

مشاهده شده : 874

فایل های مقاله : 206 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید مهبد تولایی mahbod.tavallaee@yahoo.com - -
2 فتانه تقی یاره ftaghiyar@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه به دليل تحولا‌ت شديدي كه در فناوري‌هاي اطلا‌عاتي در حال شكل‌گيري است، شاهد حركتي سريع از اقتصاد سنتي به سمت اقتصاد دانش- محور (اقتصاد نوين) هستيم. به همين علت پارك‌هاي علم و فناوري، به عنوان يكي از مهمترين عوامل مؤثر در رشد اقتصادي، بايد در زمينه استفاده از فناوري‌هاي اطلا‌عاتي پيشتاز باشند تا بتوانند تسهيلا‌تي را در اختيار شركت‌هاي مستقر در پارك قرار دهند تا قادر باشند با ساير شركت‌ها رقابت كنند. از طرف ديگر به دليل تنوع پارك‌هاي علمي از نظر شكل سازماني و نحوه عملكرد، طبقه‌بندي‌هاي ارائه شده از پارك‌ها بسيار اندك هستند و اكثر آنها قابل تعميم به كل پارك‌هاي موجود در جهان نيستند. در اين مقاله، طبقه‌بندي جديدي از پارك‌هاي علمي بر اساس فناوري اطلا‌عاتي كه در اختيار شركت‌هاي مستقر در پارك قرار داده مي‌شود، ارائه شده است. در نهايت اين طبقه‌بندي روي پارك‌هاي علمي موجود در ايران اعمال شده است.