مقاله


کد مقاله : 13930622101271899

عنوان مقاله : بررسي نظام مالكيت فكري ايران

نشریه شماره : 6 فصل بهار 1385

مشاهده شده : 971

فایل های مقاله : 1.76 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی گودرزی goodarzi@hitech.ir - -
2 سید کامران باقری bagherisk@ripi.ir - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

اين مقاله حاصل تحقيقي است كه با هدف ارزيابي نظام مالكيت فكري ايران و نقش آن در توسعه فناوري ملي صورت گرفته است. در ابتدا مهمترين ويژگيهاي نظام مالكيت فكري كشور و تعاملات آن با ديگر كاركردهاي نظام ملي نوآوري بررسي ميشود، سپس مقايسهاي ميان اين نظام با نظام مالكيت فكري در كشورهاي ژاپن، كره جنوبي و چين صورت ميگيرد. در نهايت مجموعهاي از توصيههاي سياستي با هدف بهبود وضعيت مالكيت فكري و سياستگذاري فناوري در سطح كلان كشور مطرح ميشود.