مقاله


کد مقاله : 139306221035551906

عنوان مقاله : تببين ، تجزيه و اندازه گيري مهارت فرصت شناسي

نشریه شماره : 5 فصل زمستان 1384

مشاهده شده : 983

فایل های مقاله : 208 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید جلال موسوی بازرگانی jmoosavi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

كارآفريني يك مديريت فرصتمدارانه بر منابع توليد است. فرصت شناسي از مهمترين مهارتهاي مميزه كارآفرينان است كه تاكنون ابزاري براي اندازهگيري اين مهارت تدوين نشده است. در اين مقاله سعي شده است ابزاري براي اندازهگيري مهارت افراد در تفكيك فرصتها از تهديدات ارائه شود. اين ابزار براساس الگوي تجزيه مهارت ”مورفي“ و الگوي قرينهاي ”برانشويك“ ساخته شده است. براي نشان دادن پتانسيلهاي ابزار ساخته شده در تحليل مهارت فرصت شناسي افراد، مثالي عملي نيز ارائه شده است. ابزار تدوين شده پس از تكميل و تاييد روايي و اعتبار آن ميتواند در طيف وسيعي از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، اجرا و ارزيابي سياستهاي توسعه كارآفريني مورد استفاده قرار گيرد.