مقاله


کد مقاله : 13930623110271919

عنوان مقاله : رويكرد و استراتژي هاي دانش آفريني در دانشگاه ها

نشریه شماره : 2 فصل بهار 1384

مشاهده شده : 1033

فایل های مقاله : 339 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا حمیدی زاده profmrhamidizadeh@yahoo.com - -

چکیده مقاله

بهره گيري از روشها ، فرآيندها و سازوكارها در چارچوب رويكرد و استراتژي هاي توليد ، حفظ و احياي دانش در دانشگاه هاي پر سابقه و پيشكسوت كشور نه تنها موجب تقويت ذخاير فكري ، علمي و تجربي اعضاي هيات علمي و كاركنان آن مراكز مي شود ، بلكه الگوي مناسبي براي مراكز دانشگاهي نوپا و جوان براي برخورداري از كاربست هاي توليد و ذخيره سازي دانش ، دريافت دانش توليد شده و موجود از صنايع و ساير دانشگاه ها مي شود . توجه به اين جنبه هاي مديريت دانش ، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي را به عنوان سرچشمه هاي توليد ، خلق و بازپروري دانش در كشور مطرح مي كند . ..