مقاله


کد مقاله : 13930623918301914

عنوان مقاله : ارزيابي موفقيت عملكرد مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1384

مشاهده شده : 1114

فایل های مقاله : 160 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامرضا ملک زاده rezamalekzadeh@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

يكي از مهمترين و اساسيترين اقدامات براي استقرار و نهادينه سازي اقتصاد دانش محور، توسعه زيرساختهاي هوشمندي است كه اين حركت را تسهيل و امكانپذير ميسازند. بديهي است ارزيابي مستمر عملكرد چنين زيرساختهايي از اهميت خاصي برخوردار است و در اصلاح حركت و انجام اقدامات توسعه اي، عامل كليدي محسوب ميگردد. پاركها و مراكز رشد علم و فناوري ميتوانند يكي از مهمترين زيرساخت هاي هوشمند براي ايجاد اقتصاد دانشمحور محسوب گردند؛ به شرط آنكه عملكرد آنها به طور مستمر ارزيابي و پايش شود. ارزيابي عملكرد و تعيين معيارهاي مناسب، مستلزم نگرش عميق به موارد ذيل است: •چگونگي آغاز به كار و شكل گيري؛ •وظايف، اهداف و فعاليتها؛ •ارزيابي خدمات و اثرات عملكردي پاركها و مراكز رشد علم و فناوري در اين بررسي تلاش شده است تا با نگرشي بر ويژگيهاي مورد انتظار، تجارب موجود و مطالعات انجامشده، معيارهاي عملكردي مناسب براي ارزيابي عملكرد پاركها و مراكز رشد مطرح و پيشنهاد شوند. بررسي خروجيها، ارزش افزوده و بهترين اقدامات عملكردي اين نهادها، محمور اين بررسي و مطالعه است و براي ارائه معيارهاي پيشنهادي مورد استفاده قرار ميگيرند