مقاله


کد مقاله : 1393063081171924(DOI : 10.7508/jstpi.2015.01.006)

عنوان مقاله : ارائه¬ چارچوبی برای تعیین اولویت‌های برنامه¬ریزی در پارک‌های علمی با استفاده از روش دیماتل فازی؛ مطالعه موردی پارک علم ¬و ¬فناوری شیخ ¬بهایی

نشریه شماره : 41 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 1431

فایل های مقاله : 805 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد ابراهیم صادقی alisadabadi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 علی اصغر سعد آبادی alisadabadi@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
3 سعید میرزا محمدی Stpolicy.stp@gmail.com استادیار دکترا
4 محمد مهدوی مزده aliasgharsadabadi@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

پارک¬های علمی از ابزارهای شناخته شده در زمینه رشد و توسعه شرکت¬های دانش¬بنیان هستند. از همین روی، این نهادها در سال‌های اخیر مورد توجه سیاستگذاران علم¬ و فناوری کشور قرار¬گرفته¬اند. مطالعه نحوه اثرگذاری این نهادها بر توسعه شرکت¬های دانش¬بنیان و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کسب مزیت رقابتی توسط آنها موضوع این تحقیق بوده¬ که پس از بررسی گسترده مطالعات موجود در این حوزه، عوامل کلیدی تأثیرگذار شناسایی شده و با استفاده از نظر خبرگان، متناسب با شرایط کشور اصلاح شده و در یک چارچوب مناسب قرار¬گرفته¬اند. این چارچوب شامل چهار بعد «منابع انسانی»، «تحقیق و توسعه و انتقال فناوری»، «تسهیلات» و «توسعه¬ بازار» بوده و دارای دوازده زیرعامل می‌باشد. چارچوب پیشنهادی در پارک علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان به کار گرفته شد و نتایج نشان داد که در این پارک باید توجه ویژه‌ای به بعد تسهیلات صورت پذیرد. این بعد بالاترین اهمیت را در میان ابعاد 4 گانه دارا بود و به عنوان تنها بعد تأثیرگذار در پارک علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان شناخته شد و سایر ابعاد مانند منابع انسانی، تحقیق و توسعه و انتقال فناوری و توسعه¬ی بازار تأثیرپذیر بودند. نتایج این تحقیق نشان می¬دهد که توسعه¬ی شرکت¬های دانش¬بنیان مستقر در این پارک، بیش از نیروی انسانی، فعالیت‌های دانشی و خدمات بازاریابی به تسهیلاتی همچون منابع مالی و زیرساخت¬های فیزیکی اولیه مورد نیاز وابسته است. استفاده از این چارچوب به منظور شناسایی ابعاد و عوامل تأثیرگذار در ایجاد مزیت رقابتی و تعیین اولویت‌های عمل و برنامه‌ریزی برای سایر پارک‌های علمی کشور نیز پیشنهاد می‌شود.