مقاله


کد مقاله : 1393121894461934(DOI : 10.7508/jstpi.2015.03.008)

عنوان مقاله : بررسی تأثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریّتی در مؤفّقیّت شرکتهای دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گیلان)

نشریه شماره : 43 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 1713

فایل های مقاله : 716 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضی اسدپور eng_asadpour@yahoo.com - کارشناسی ارشد
2 مهناز کارگر m.kargar@iau-astara.ac.ir مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

امروزه نوآوری، از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی به شمار می‌رود. نوآوری زمانی رخ می‌دهد که ایده به صورت محصول، فر آیند یا خدمتی توسعه یابد. نوآوری یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تأکید دارد، به دنبال فرصتهای استثنایی است و تعیین می کند که آیا مسیر استراتژیک سازمان مناسب است یا خیر. نوآوری معیارهای مؤفقیت را معلوم می کند و نیز به دنبال فرصتهای جدید است. از طرفی توسعۀ شرکت‌ های دانش‌ بنیان یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است و این شرکتها نقش تأثیرگذاری در توسعۀ اقتصاد دانش بنیان دارند. در این تحقیق تأثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در مؤفقیت شرکتهای دانش بنیان بررسی شد. هدف کلی این پژوهش، بررسی تأثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در مؤفقیت شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گیلان می باشد. بررسی و توصیف اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از شاخص‌های فراوانی و درصد فراوانی، بررسی فرضیه های پژوهش و وجود روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون برازش مدل با استفاده از شاخص های برازندگی نرم افزار LISREL انجام شد. تحلیلها بیانگر تأیید تمامی فرضیه های این تحقیق بود. نتایج نشان داد که نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در مؤفقیت شرکتهای دانش بنیان تأثیر دارند. نتایج همچنین نشان داد نوآوری سازمانی تأثیر غیر مستقیم بیشتری را از طریق شدت نوآوری بر مؤفقیت شرکتها دارد و شدت نوآوری بیشترین تأثیر را بر مؤفقیت شرکتها دارد.