مقاله


کد مقاله : 13940226817111935(DOI : 10.7508/jstpi.2015.04.007)

عنوان مقاله : بررسي تأثير کيفيت زندگي کاري بر شکل‌گيري رفتار تسهيم دانش در يک مرکز مخابراتي در ايران

نشریه شماره : 44 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 1291

فایل های مقاله : 468 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید مهدی حسینی سرخوش hosseini777@yahoo.com استادیار دکترا
2 پیمان اخوان peyman_akv@yahoo.com استاد دکترا
3 محسن گرمابدری garmabdari.mohsen@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

تسهيم دانش مؤلفه‌اي كليدي براي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار در محيط متلاطم امروزي مي‌باشد. تسهيم دانش اثربخش ميان کارکنان مي‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌اي بر عملکرد سازمان‌ها تأثير بگذارد. بنابراين هدف از اين تحقيق بررسي تأثير کيفيت زندگي کاري بر شکل‌گيري رفتار تسهيم دانش در يک مرکز تحقيقاتي در ايران مي‌باشد. اين تحقيق يک تحقيق توصيفي و به لحاظ هدف، از نوع تحقيقات كاربردي و به لحاظ گردآوري اطلاعات پيمايشي است. جهت آزمون فرضيه‌هاي تحقيق از مدل‌سازي معادلات ساختاري (SEM) استفاده شد. به منظور جمع‌آوري داده‌هاي تحقيق، پرسشنامه‌اي جهت سنجش کيفيت زندگي کاري، نگرش، قصد و رفتار تسهيم دانش مبتني بر تحقيقات گذشته تدوين و در جامعه هدف توزيع گرديد. تجزيه و تحليل 317 پرسشنامه تکميل شده و معتبر نشان داد کيفيت زندگي کاري اثر مثبت و معناداري بر نگرش و رفتار تسهيم دانش کارکنان در سازمان مورد مطالعه دارد. همچنين نگرش به تسهيم دانش عاملي مؤثر در تقويت قصد تسهيم دانش بوده و قصد تسهيم دانش نيز به نوبه خود بر رفتار واقعي تسهيم دانش اثر مي‌گذارد. علاوه بر اين، نتايج تحقيق حاکي از آن بود که در ميان ابعاد کيفيت زندگي کاري، قانون‌گرايي مؤثرترين عامل در تسهيم دانش است. در نهايت با توجه به يافته‌هاي تحقيق توصيه‌هاي کاربردي به مديران و دست‌اندرکاران حوزه مديريت دانش و پيشنهاداتي به محققان آتي جهت پوشش شکاف‌هاي تحقيق حاضر ارائه شد.