مقاله


کد مقاله : 13940415160371938(DOI : 10.7508/jstpi.2015.04.001)

عنوان مقاله : ارزیابی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) با به‌کارگیری مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی دلون و مکلین؛ مطالعه موردي: شرکت ایران خودرو

نشریه شماره : 44 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 1800

فایل های مقاله : 427 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آناهیتا صفاجو safajoo.a@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 مهدی رضائی خطیر khatir_1354@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 سجاد شکوهيار s_shokouhyar@sbu.ac.ir - -

چکیده مقاله

در محيط متحول، پويا و رقابتي كسب و كار كنوني سازمان‌ها، توسعه و استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مدرن به صورت بسيار گسترده مورد توجه مديران قرار گرفته و كاربرد اين سيستم‌ها تأثيرات شگرفي را در تسهيل فرايند مديريت بر جاي گذاشته است. به‌طوري‌كه با ارائه ابزارهاي توليد، پردازش و توزيع اطلاعات به مديران سطوح مختلف اين امكان را فراهم نموده كه با اتكا به دانش بيشتر بتوانند بر جريان حركت اطلاعات در سازمان خود نظارت داشته باشند و مديريت سنجيده‌تر و فني‌تري بر آن اعمال نمايند. براي نیل به اين هدف، سيستم‌هاي اطلاعاتي به‌طور چشم‌گيري مورد توجه قرار گرفته‌اند و سازمان‌ها سرمايه‌گذاري‌هاي سنگيني براي ايجاد و توسعه اين سيستم‌ها متقبل مي‌شوند. بنابراين، ارزيابي موفقيت سيستم‌هاي اطلاعاتي به‌منظور درك ارزش و كارايي سيستم‌هاي اطلاعاتي و توجيه حجم هنگفت سرمايه‌گذاري انجام شده در ايجاد و توسعه اين سيستم‌ها لازم و حياتي است. هدف از پژوهش حاضر ارزيابي ميزان موفقيت سيستم‌هاي اطلاعاتي (برنامه‌ريزي منابع سازمان) شركت ايران‌خودرو براساس مدل دلون و مكلين مي‌باشد كه براساس شش معيار كيفيت اطلاعات، كيفيت سيستم، كيفيت خدمات، رضايت كاربر، استفاده از سيستم و تأثير فردي پرسشنامه طراحي شده است. جامعه آماری 25000 نفری تحقیق را مدیران، کارشناسان و کارمندان که در شرکت خودروسازی ایران‌خودرو فعالیت تشکیل می‌دهند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیاز 379 نمونه تعیین گردید. تحقيق حاضر از نظر هدف از نوع تحقيقات كاربردي است و از لحاظ روش و اجرا، تحقيق حاضر از تحقيقات توصيفي- تحليلي با تأكيد بر شاخه همبستگي مي‌باشد. در اين تحقيق ابتدا با استفاده از نرم‌افزار SPSS هر متغيير در قالب جداول و شاخص‌هاي آماري توصيف شده و سپس جهت تجزيه تحليل داده‌ها، آزمون فرضيه‌ها و در كل براي تعميم نتايج از نمونه به جامعه آماري از روش مدل‌سازي معادله ساختاري بوسيله نرم‌افزار LISREL استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که پذیرش یک سیستم اطلاعاتی به‌خصوص از دیدگاه کاربران نهایی، ناشی از تناسب بین شخص و سیستم‌هاي اطلاعاتی است. در نهايت پس از بررسي اين سيستم اطلاعاتي مشخص شد كه اين سيستم اطلاعاتي از كيفيت قابل قبولي برخوردار است و راه‌كارهايي جهت بهبود فرضیه‌های رد شده ارائه شد.