مقاله


کد مقاله : 13950201125082375(DOI : 10.7508/jstpi.2017.01.004)

عنوان مقاله : تاثیر نوسازی نرم افزاری بر هویت: رویکردی اجتماعی با توجه به قوانین علم و فناوری

نشریه شماره : 49 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 1367

فایل های مقاله : 734 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اسماعيل جهانبخش esjahan@yahoo.com استادیار دکترا
2 نسرین آبشاهی n.abshahi@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

در دهه های اخیر مشخص شده قوانین نوآوری نقشی تعیین کننده در فرایند تکامل فناورانه دارد. با توجه به وجود روابط پویا بین قوانین و نوآوری، داشتن نگاهی جامع در تجزیه و تحلیل فرایندهای فناورانه ضروری به نظر می رسد. با توجه به گسترش کاربرد و تاثیر فناوری در جامعه به خصوص سازمانها، انجام مطالعات فرهنگی-اجتماعی در حوزه علم و فناوری اهمیت خاصی دارد. این تحقیق با نگاه جامعه شناختی بر حوزه فناوری اطلاعات، با هدف بررسی محدوده ای از تاثیرات نوسازی نرم افزاری روند های سنتی در سیستم امور مشترکین مخابرات استان اصفهان بر مولفه های هویت مورد ارزیابی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با تاکید بر تئوریهای آنتونی گیدنز، روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه بر روی 222 نفر از کاربرانی که از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند، روابط مورد نظر را تبیین کرد. کلیه تحلیلهای صورت گرفته به کمک نرم افزار بسته آماری برای علوم اجتماعی انجام شد. نتایج نشان می دهد که دو ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیر نوسازی نرم افزاری روندهای سنتی با متغیر اعتماد بنیادین کاربران(001/0p<) و بین متغیر نوسازی نرم افزاری روندهای سنتی و متغیر ارزشها و نگرشهای کاربران (001/0p<) وجود دارد. همچنین دو ارتباط مستقیم و معنادار دیگری بین متغیر ارزشها و نگرشهای کاربران با متغیر هویت شخصی کاربران (02/0p<) و متغیر اعتماد بنیادین کاربران با متغیر هویت شخصی کاربران (001/0p<) وجود دارد. متغیر اعتماد بنیادین کاربران (001/0¬p<، 26/0 = β) پیش بینی کننده متغیر هویت شخصی کاربران می باشد.