مقاله


کد مقاله : 139503031545532345(DOI : 10.7508/jstpi.2016.01.001)

عنوان مقاله : عدم تطابق الگوي تحقيقات قراردادي با مأموريت سازمان‌هاي پژوهش و فناوري در توسعه فناوري

نشریه شماره : 45 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 1554

فایل های مقاله : 374 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا بندريان bandarianr@ripi.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

به علت عدم ارتباط سازمان‌های پژوهش و فناوری (RTOs) با صنعت و تمايل بيشتر آنها براي انجام فعاليت‌هاي نزديك‌تر به دانشگا‌ها، كه منجر به ناكارآمدي آنها در انجام مأموريت اصلي‌شان شده بود، از سی سال پیش، دولت‌ها در بسیاری از کشورها با کاهش بودجه‌های دولتی سازمان‌های پژوهش و فناوری، آنها را برای تأمین مالی از طریق بودجه‌های تحقیقاتی صنعت هدايت نمودند و در برخی از موارد نیز از طریق قطع بودجه‌های دولتی سازمان‌های پژوهش و فناوری به درآمدزائی (به منظور خودکفائی) مجبور شدند. براين اساس نوع ديگري از سازمان‌هاي پژوهشي با عنوان سازمان‌هاي تحقيق قراردادي (CRO) شكل گرفت. در اين مقاله به منظور پاسخ به اين سؤال كه آيا الگوي تحقيقات قراردادي با مأموريت سازمان‌هاي پژوهش و فناوري در توسعه فناوري تطابق دارد يا خير، ابتدا به مرور تاريخي موضوع پرداخته و سپس فرايند تحقيقات قراردادي و تحقيقات مستقل و ويژگي‌هاي آنها بررسي شده است و بر مبناي آن نتايج و پيشنهادات ارائه ‌شده است. نتايج نشان مي‌دهد که انجام تحقیقات توسعه فناوري توسط سازمان‌هاي پژوهش و فناوري به شکل تحقيقات قراردادي میان بنگاه صنعت و سازمان‌هاي پژوهش و فناوري به علت مغایرت با الزامات و ماهيت توسعه فناوري و شرایط کار سازمان‌هاي پژوهش و فناوري گزینه مناسبی نمی‌باشد و رويكرد تحقيقات مستقل به عنوان روش مناسب‌‌تر پیشنهاد مي‌شود.