مقاله


کد مقاله : 13950308941592407(DOI : 10.7508/jstpi.2016.01.006)

عنوان مقاله : توسعه فرایند اکتساب و انتشار دانش ضمنی و مستندسازی تجارب به‌منظور آموزش و توانمندسازی سازمانی

نشریه شماره : 45 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 1645

فایل های مقاله : 681 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پیمان اخوان peyman_akv@yahoo.com استاد دکترا
2 علي شهابي‌پور shahabipour@chmail.ir - -

چکیده مقاله

تجارب خبرگان از مهم‌ترین منابع کسب دانش و آموزش سازمانی است. تشریح دانش ضمنی سخت یا گاهی غیرممکن می‌شود. خبرگان افراد خیلی مشغول و باارزشی هستند و نباید جدایی از کار آنها برای فرایند کسب دانش، طولانی باشد. کسب دانش ضمنی فرایند پرهزینه و وقت‌گیری است. در سازمان‌های بزرگ، خبرگان در یک ساختمان یا یک شهر متمرکز نیستند و استفاده‌کنندگان دانش نیز ممکن است در حوزه جغرافیایی وسیعی گسترده باشند. تکنیک‌های کسب دانش به تنهایی نمی‌توانند کارایی داشته باشند. با در نظر گرفتن موارد مذکور برای افزایش بهره‌وری و اثربخشی پروژه اکتساب و انتشار دانش سازمان، تکنیک‌های قصه‌گویی و سناریوسازی برای کسب و انتشار دانش حاصل از تجارب خبرگان ترکیب شده و با تدوین الزامات لازم برای ایجاد مدلی مبتنی بر قصه‌گویی و سناریوسازی، به معرفی و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی پرداخته شده است. درخصوص پارامترهای مؤثر و نیازمندی‌های سیستم‌های اکتساب تجربه، پژوهشی صورت نپذیرفته است. بنابراین، برای پیاده‌سازی مدل به بهترین نحو باید ابتدا این ویژگی‌ها فهرست و اولویت‌بندی شده تا با توجه به نیاز سازمان، بهترین پیاده‌سازی صورت پذیرد. هدف اصلی از این مقاله ارائه راهکار مناسب براي کسب و انتشار دانش ضمنی خبرگان سازمان است. افزایش کارایی تکنیک‌های کسب دانش، ایجاد نظام مقایسه مدل‌های کسب تجربه و افزایش مشارکت خبرگان و سایر عوامل دانشی در سازمان، از نتایج این تحقیق است. این مدل امکان اکتساب دانش ضمنی را به‌صورت ساخت‌یافته‌، میسر می‌کند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع استدلال قیاسی ـ استقرایی است. از دیدگاه نوع داده‌های مورد تحلیل، با توجه به روش استدلال، روش تحقیق کیفی استفاده شده است. تئوری زمینه‌ای جهت اکتشاف الزامات مدل و تگنیک دلفی برای اعتباربخشی آن استفاده شده است.