مقاله


کد مقاله : 139504141331522680(DOI : 10.7508/jstpi.2016.02.003)

عنوان مقاله : تحلیل شرکت‌های نوپای مبتنی بر دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی از منظر رویکرد منبع‌محور

نشریه شماره : 46 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 1526

فایل های مقاله : 420 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امین پژوهش جهرمی amin.pazhouhesh@gmail.com استادیار دکترا
2 جواد پورکریمی jpkarimi@ut.ac.ir استادیار دکترا
3 یعقوب انتظاری entpost@yahoo.com دانشیار دکترا
4 امیر ناصر اخوان akhavan@aut.ac.ir استادیار دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش، تحلیل شرکت‌های مبتنی بر دستاوردهای دانشگاه با استفاده از رویکرد منبع‌محور و پاسخ به این پرسش است که چرا برخی شرکت‌های دانشگاهی توان رقابت و امکان بقای بیش‌تری دارند. کارآفرینان دانشگاهی که در مراحل اولیه ایجاد کسب‌وکار درگیرند، با بحران‌های تصمیم‌گیری در حوزه تأمین منابع مواجهند. مطالعه درباره عوامل مهم زوال شرکت‌های جوان نیز اغلب به کمبود منابع در سال‌های اولیه شکل‌گیری منتهی می‌شود. لذا اطلاع درباره رابطه منابع و نقش آن‌ها با بقای شرکت‌های مبتنی بر تحقیقات دانشگاهی در سال‌های اولیه، حیاتی است. این تحقیق از نظر هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی و از نظر نحوه گردآوری‌ داده‌ها، از نوع پژوهش‌های کیفی و روش تحقیق، کتابخانه‌ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی برخط داخلی و خارجی بدون درنظر گرفتن قید زمانی است. پژوهش حاضر نتیجه می‌گیرد از آن جایی‌که ساختار شرکت‌های دانشگاهی متفاوت از شرکت‌های غیردانشگاهی نیست و یکی از سه نوع شرکت محصول‌گرا، خدمت‌گرا و مالکیت فکری را تشکیل می‌دهد، دسترسی به منابع انسانی و فناوری (منابع اصلی و حیاتی شرکت‌های دانشگاهی خدماتی و مالکیت فکری‌گرا) و کمیابی منابع سازمانی (منبع اصلی در فعالیت‌ شرکت‌های محصول‌گرا) در محیط دانشگاهی، توضیح‌دهنده علت موفقیت شرکت‌های دانشگاهی خدماتی و مالکیت فکری‌گرا، و شکست شرکت‌های محصول‌گرا است.