مقاله


کد مقاله : 139504141347492682(DOI : 10.7508/jstpi.2016.02.005)

عنوان مقاله : هم‌پایانی در نقش رويکرد ضعيف تمرکززدايي در ارتقاي خلاقيت و نوآوري سازمان‌هاي صنعتي

نشریه شماره : 46 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 1479

فایل های مقاله : 374 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 یاسر قاسمی نژاد yaserghn@gmail.com استادیار دکترا
2 منصور صادقي مال‌اميري sadmansoor@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

بروز خلاقيت در سازمان‌ها در حل موفقيت‌آميز مسائل، بقاي اين سازمان‌ها و رسيدن به نقطه مطلوب رقابت‌پذيري و بهره‌وري صنعتي تأثير قابل‌توجهي خواهد داشت. از طرفي سازمان‌هاي صنعتي با رويکرد تمركززدايي سازماني در قالب واگذاري اختيارات از سوي مديران به سطوح پايين‌تر درصدد هستند تا به كارايي اقتصادي، خلاقيت و در نهايت بهره‌وري بالاتر دست يابند. در اين مقاله با توجه به طبقه‌بندي هانسن از راهبردهاي عدم تمرکز، هم‌پاياني (استفاده از فناوري‌ها، روش‌ها و منابع متفاوتي را براي دستيابي به يک نتيجه مشخص برتر و خلاقانه) به‌عنوان يکي از راهبردهاي ضعيف عدم تمرکز محسوب شده است. با نظر به تحقيقات انجام‌شده در زمينه خلاقيت و هم‌پاياني مشاهده مي‌شود که محققان زيادي به اهميت هم‌پاياني (رويکردي از مديريت تمرکززدا) به‌عنوان يکي از ويژگي‌هاي سيستم باز براي تقويت خلاقيت، ارتقاي رقابت‌پذيري و بهره‌وري اشاره کرده‌اند. اما تحقيق جامعي به‌صورت ويژه در ارتباط با رابطه‌ هم‌پاياني و خلاقيت در موضوع سازمان‌‌هاي صنعتي مشاهده نشده است. در اين تحقيق با بررسي مطالعات گذشته در ارتباط با «مديريت تمرکززدا و هم‌پاياني» و رابطه‌ «هم‌پاياني و خلاقيت» تلاش گرديده تا با استفاده از روش تحليل محتوا يک دسته‌بندي جديدي از کاربردهاي هم‌پاياني در سازمان که منجر به نتايج خلاق و بهره‌وري مي‌گردند، ارائه گردد. با مرور و بررسي نظريات محققين مختلف در ارتباط با موضوع مديريت تمرکززدا، هم پاياني و خلاقيت، نتيجه تحقيق در قالب دو بعد «هم‌پاياني و فرايند کاري» و «هم‌پاياني و ساختار» همراه با مؤلفه‌هاي مربوطه تقسيم‌بندي شد.