مقاله


کد مقاله : 139504221029172741(DOI : 10.7508/jstpi.2017.03.004)

عنوان مقاله : طراحی مدل مفهومی صلاحیت¬های کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه کارآفرین

نشریه شماره : 51 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 1829

فایل های مقاله : 626 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهتاب پورآتشی mah.pouratashi@gmail.com استادیار دکترا
2 مرتضی پرهیزکار parhizkar_morteza@yahoo.com مربی کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه، کارآفرینی و مباحث مرتبط با آن از اهمیت خاصی در آموزش عالی برخوردار شده است و انتظار می¬رود که بعد از گذشت چند سال آموزش دانشگاهی، دانش¬آموختگان دارای تفاوت معنی¬داری با افرادی باشند که امکان بهره¬مندی از تجارب یادگیری دانشگاهی را نداشته¬اند. از آنجا که برای سوق دادن افراد به سوی کارآفرینی، ایجاد و توسعه صلاحیت¬های کارآفرینی ضروری است؛ به منظور موفقیت دانشگاه¬ها در پرورش دانش آموختگانی شایسته، لازم است تا صلاحیت¬های دانش¬آموختگان دانشگاه¬های کارآفرین مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. با توجه به آنچه ذکر شد، هدف مقاله حاضر که به صورت مروری و اسنادی نگاشته شده، طراحی مدل مفهومی صلاحیت¬های کارآفرینی دانش¬آموختگان دانشگاه کارآفرین می¬باشد. صلاحیت¬های کارآفرینی را می¬توان براساس موارد زیر مورد مطالعه قرار داد: مولفه¬های تشکیل دهنده صلاحیت کارآفرینی، پیش بین¬های صلاحیت کارآفرینی، و برآمدهای صلاحیت کارآفرینی. براساس نتایج حاصله، صلاحیت¬های کارآفرینی دانش آموختگان در شش گروه شامل صلاحیت فردی و شناختی، صلاحیت ارتباطی، صلاحیت رهبری و کار تیمی، صلاحیت ایجاد و مدیریت کسب و کار، صلاحیت اقتصادی و بازاریابی، و صلاحیت پژوهشی دسته بندی می¬شود. ماموریت¬ دانشگاه به عنوان پیش بین صلاحیت کارآفرینی در سه دسته: آموزشی، پژوهشی، و خدمات حمایتی در نظر گرفته شد و نیت کارآفرینی به عنوان برآمد صلاحیت¬های کارآفرینی مطرح شد. در نهایت و بر اساس مولفه¬های بیان شده، مدل مفهومی سنجش صلاحیت¬های دانش آموختگان دانشگاه کارآفرین، به همراه پیش بین¬ها و برآمد ارایه گردید.