مقاله


کد مقاله : 13950518033153061(DOI : 10.7508/jstpi.2017.03.002)

عنوان مقاله : ارائه مدل اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز با استفاده از روش دیمتل

نشریه شماره : 51 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 2046

فایل های مقاله : 547 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عطیه حقیقت atieh.haqiqat@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

در دنیای رقابتی امروز، سازمان‌ها برای رشد و توسعه موقعیت خود باید شیوه جدید مقتضی با این میزان تغییرات و پیشرفت سریع را اتخاذ کنند. یکی از الزامات توسعه بخشیدن و پیشرو بودن در صنعت، برخورداری از رویکرد و نگاه نوآوری باز در سازمان است. نوآوری به عنوان عامل کلیدی در خلق ارزش و کسب مزیت رقابتی پایدار در محیط متغیر پیچیده کنونی بنگاه‌ها به حساب می‌آید. نوآوری باز با تاکید بر از بین بردن مرزهای سازمان و دخیل کردن عوامل ارزش آفرین خارج از سازمان، احتمال موفقیت و توسعه سازمانی را بالا برده و ریسک ناشی ازخطرات سرمایه گذاری‌ را کاهش می‌دهد. از آنجا که در دهه اخیر، توجه و تمرکز از صنایع پیشرفته به صنایع متوسط و از سطح کلان به سطح صنعت و بنگاه معطوف شده است، ضروری است پژوهش‌هایی به منظور بکارگیری رویکرد نوآوری باز در بنگاه و صنایع مختلف توسعه یابد. به همین منظور، در این پژوهش با بررسی و شناسایی عوامل موثر بر نوآوری باز ، با استفاده از روش دیمتل به اولویت‌بندی این عوامل پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است و ابزار گرد آوری آن با کمک مرور ادبیات پژوهشی این حوزه و گردآوری اطلاعات پرسشنامه در بین مدیران نوآوری و خبرگان و کارشناسان این حوزه است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد آمادگی سازمانی، مدیریت مالکیت فکری و توانمندی مشارکتی از اثرگذارترین عوامل بر نوآوری باز و ظرفیت جذب، واسطه‌های نوآوری و مدل کسب و کار از تاثیرپذیرترین عوامل نوآوری باز در بنگاه‌ها هستند.